KIKi laekus 44 taotlust veemajanduse infrastruktuuri arendamise projektidele toetuse saamiseks kogusummas 8,9 miljonit eurot. Projekte rahastatakse EL rahastamisperioodi 2007-2013 Ühtekuuluvusfondi vabadest vahenditest.

Tänaseks on rahastuse saanud 15 projekti kogusummas 4,6 miljonit eurot. Rahastuse saanud projekte näeb SIIT. Ülejäänud projektide hindamine käib.

Voorust toetatakse seadmete, vahendite ja eriotstarbeliste sõidukite soetamist, mis on vajalikud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenuse osutamiseks ning süsteemi hooldamiseks. Lisaks toetatakse  ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni ehitiste juurdepääsuteede rekonstrueerimist. Projektid tuleb ellu viia hiljemalt 31. detsembriks 2015.

Taotlusi sai esitada kuni 4. maini ning seda said teha kohalikule omavalitsusele kuuluvad vee-ettevõtted, kellele kuulub vee- ja reovee infrastruktuur reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on üle 2000 ie.

Tegemist on VI taotlusvooruga veemajandusprojektidele rahastusperioodist 2007-2013. Suurim erisus võrreldes varasemate voorudega on see, et toetuse abikõlblike kulutuste alampiiri langetati 50 000 euroni. Lisaks ei ole alla 500 000 eurose toetuse taotlemisel vajalik esitada mahukat majandus- ja finantsanalüüsi.

Alates 2007. aastast on KIK suunanud kohaliku veemajandus edendamisse 472 miljonit eurot Ühtekuuluvusfondi raha.