Ametnikueetika nõukogu kiitis heaks kingituste ja soodustuste hea tava. Juhend keskendub teenistusülesannete täitmisega seotud kingituste ja soodustuste vastuvõtmisega seonduvale, andes juhiseid soodustuste hindamiseks, neist keeldumiseks ja teavitamiseks ning soovitusi juhtidele ja asutustele.

„Ametnikul tuleb vältida soodustusi, mis seavad tema erapooletuse kahtluse alla. Teenistusülesannete täitmisega seotud kingituste või soodustuste vastu võtmine ametnike poolt ei ole üldjuhul soovitatav, kuid teatud olukordades siiski aktsepteeritav, “ ütles Ametnikueetika nõukogu esimees Heiki Sibul. „Hea tava annab soovitusi, kuidas käituda vastavates olukordades ning annab juhiseid, mis on kohane Eesti kultuuriruumis.“

Hea tava keskendub ametniku eetikakoodeksis viidatud usaldusväärsuse, seaduslikkuse, avatuse ja erapooletuse põhimõtte selgitamisele ametnikele teenistusülesannete täitmisel tehtavate soodustuste pakkumise korral. Sellega luuakse raamistik tavapärase viisakusavalduse ja korruptiivse tulu eristamiseks ning aidatakse otsustada, milline soodustus on lubatud ja kohane Eesti avalikus teenistuses. Kingituste ja soodustuse all peetakse silmas mistahes vormis võimalikku kasusaamist. See on igasugune varaline ja mittevaraline tulu, kasu ja kokkuhoid, sealhulgas selline tulu või kokkuhoid, mida ei ole võimalik rahaliselt hinnata. Soodustus võib väljenduda ka osutatud teenetes või pakutavates teenustes.

Juhend soovitab asutusel heast tavast lähtudes üle vaadata ja leppida kokku oma tegevuse eripära ja tegevuspraktikat arvestavad kingituste ning soodustustega seonduvad põhimõtted. Tava koostamisel arvestati asutuste ettepanekutega ja on tähelepanu pööratud enam küsimusi tekitanud olukordade lahendamisele, näiteks lähetuste ja ürituste külastamisega seonduv, kingitused koostööpartnerilt, firmade pakutavad soodustused. Hea tava rakendamist toetavad näidisjuhtumid koos ametnikueetika nõukogu soovitustega. Tavast on lisaks ametnikele soovitav juhinduda ka ametiasutuste töötajatel. Hea tavaga saab tutvuda rahandusministeeriumi kodulehel (PDF).