Eile, 1. detsembril andis keskkonnaminister Jaanus Tamkivi Keskkonnaministeeriumis üle selle aasta keskkonnateo konkursi preemiad. Bioneer käis üritust kohapeal uudistamas ja konkursi tänukirja  vastu võtmas.

Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi pidas avakõnetHindamiskomisjon selgitas konkursi võitjad kolmes kategoorias: aasta keskkonnateo auhind 2009, millele kandideerisid avalikkuse keskkonnateadlikkust suurendanud teod; aasta keskkonnateokese auhind 2009, kus võistlesid laste- ja noorte keskkonnaharidusega seotud projektid ning aasta keskkonnategija auhind 2009, millele konkureerisid keskkonnasõbralikkusega silma paistnud ettevõtted.

Keskkonnategu 2009 kandidaatide tutvustamine


Keskkonnategu 2009 auhinna kandidaatid

Harilike pärnade pargi rajamine Viljandimaal (Viktor Tõnisson)

Konkursitööks oli eraisiku rajatud 0,3 hektari suurune pärnade park Viljandimaal. Pargi rajamise ajendiks oli soov luua ümbruskonna elanikele pärnaõite korjamise koht ja nende mesilastele õietolmu korjekoht.   

Kampaania "Killerkott tapab!" idee ja teostus (Teostaja: JCI GO KODA MTÜ)

Konkursitööks on teavituskampaania, mille eesmärk on veenda eestlasi kasutama kilekottide asemel korduvkasutatavaid riidekotte. Eestlased soetavad aastas ligi 700 miljonit kilekotti, millest korduvkasutatakse vaid väga väike osa. Kampaania tulemusena vähenes mõnedes kauplustes kilekottide müük koguni 50% ja suurenes riidekoti kasutajate osakaal.

Keskkonnateemalise portaali Bioneer.ee loomine (MTÜ Ökomeedia)

Portaali Bioneer.ee eesmärk on edendada säästvat arengut toetavaid väärtushinnanguid ja suunata lugejad teadlikult ja säästvalt tarbima. Portaali kasutajatest 60% tunnistab, et on portaalis loetud infot praktikas kasutanud. Lisaks sellele suudab informeeritum ja teadlikum kodanik paremini osaleda säästvat arengut puudutavates aruteludes.  

Narva linna korteriühistutele säästliku tarbimise teabepäevade korraldamine (MTÜ Roheline Rood)

Konkursitöö seisneb Narvas korteriühistu juhtidele teabepäevade korraldamises tutvustamaks võimalusi, kuidas ühistu saab elektrit ja vett arukalt kasutades ning jäätmeid sortides kokkuhoidlikult majandada. Projektis osales 120 korteriühistut. Projekti eesmärk oli vähendada Narva linna kodumajapidamistes ladustamisele saadetavate jäätmete kogust, vähendada elektritarbimist (et väheneks põlevkivi põletamise vajadus) ja väheneks reovee hulk (et väheneksid veepuhastamise kulud).

Multimeediaprogrammi "Matsalu aasta. Elu jääst jääni" teostamine (Arne Ader)

Konkursitöö tutvustab Matsalu rahvuspargi aastaringi läbi seitsme aasta-aja, mille autorid on  tinglikult nimetanud luige-, lagle-, kormorani-, pilliroo-, kure-, laugu- ja kitseajaks. Kõik pildid ja helindid on tehtud ja salvestatud Matsalus kahe aasta jooksul.

Elektroonilise valijakaardi loomine (Enel Pungas, Mairis Kungla, Kristiina Vilsaar, Ragnar Rattas)

Elektroonilise valijakaardi loomise eesmärk on vähendada enne valimisi saadetavate paberist valijakaartide hulka, aidates seeläbi hoida loodust ja säästa maksumaksja raha. Projekt sai alguse kahe Siseministeeriumi töötaja ideest, mis kogus ajapikku üha rohkem toetajaid. Eestis saadetakse enne igal valimisi valijatele üle 800 000 valijakaardi, milleks kulub keskmiselt 2,3 tonni paberit. 2009. aasta 18. oktoobril toimunud kohalike omavalitsuste volikogude valimisteks telliti ca 21 000 valijakaarti, millega säästeti ligi 100 kg paberit ja reostamata jäi 7220 l vett.

"Ülgase loodusele tagasi". Ülgase karjääri puhastamine (Ülgase elanikud, nende sõbrad ja tuttavad)

Konkursitöö sisuks on Ülgase karjääri puhastamine sinna kokkutassitud prügist ja vanadest rehvidest. Korrastustalgute algatajaks ja läbiviijaks olid Ülgase elanikud, nende sõbrad ja tuttavad, kes koostöös vallaga on Rehviliidule ümbertöötlemisele suunamiseks saatnud 15 konteineritäit (ühte konteinerisse mahub ca 550 rehvi) vanu autorehve.  

Lodjaretkede korraldamine Emajõel (MTÜ Emajõe Lodjaselts)

Konkursitöö seisneb harivate lodjareiside korraldamises Emajõel, mille eesmärk on tutvustada Emajõe märgalasid. Viimase 12 kuu jooksul on Lodjaseltsi korraldatud retkedel osalenud 2034 inimest. 

Linnaruumis kasvavatele tammepuudele väärika elu tagamine (Viljandi LV linnamajandusamet)

Konkursitöö eesmärk on säilitada Viljandi linnas kahe tammepuu elu: säästa vana väärikas tammepuu langetamisest vaatamata sellele, et ta enam ei lehti, kuid suudab siiski kaunistada linnaruumi ja mitte hävitada noort ja elujõulist tammepuud, vaid jätta talle alles sobiv kasvukoht, muutes selleks olemasolevat haljastuse planeeringut.

Keskkonnateoke 2009 kandidaatide tutvustamineKeskkonnateoke 2009 auhinna kandidaadid

Laste keskkonnakasvatuse alaste projektide läbiviimine Torma lasteaias (
Teostaja: Torma lasteaed Linnutaja)

Konkursitöö sisuks on erinevate keskkonnaalaste projektide järjepidev läbiviimine Torma lasteaias. Projekte peamised eesmärgid on suurendada laste võimalusi õppida lähtuvalt iseendast ja luua lastele eeldused edasijõudmiseks igapäevaelus ja koolis, kinnistada mõtteviisi, et kodupaigast algab Eestimaa. Ajendiks on soov anda oma panus Torma aleviku välisilme paranemise protsessis ja kujundada selliseid väärtusi, et lapsed mõistaksid inimeste kultuurimaailma ja keskkonna vastastikuseid seoseid.

Kodutute koerte jt lemmikloomade hülgamise probleemi teadvustamiseks ellukutsutud noorteprojekt "AUH - Ainulaadsed Ustavad Haukujad" (Viljandi koolinoored)

Projekti eesmärk on teadvustada kodutute koerte jt lemmikloomade hülgamise probleemi Eestis. Projekti eestvedajad on valinud sihtrühmaks oma eakaaslased, teised Viljandi linna gümnaasiumiastme vanuses noored. Projekti raames tehakse koostööd Viljandi Linnavalitsusega, kodutute koerte varjupaigaga ja portaaliga Koer.ee.

Õppeekskursioonide korraldamine RagnSellsi jäätmejaamadesse eesmärgiga  praktilise näite kaudu tutvustada jäätmete taaskasutust ja ringlusse suunamise põhimõtteid (Ragn-Sells AS)

Projekti eesmärk on mõjutada inimesi keskkonnasäästlikult majandama: selgitada, miks jäätmete sortimine on vajalik ja milline on taaskasutamise mõju keskkonnale ning tutvustada, mis igast nende poolt sorditud ja jäätmejaama jõudnud jäätmeliigist edasi saab. 

Noorteprojekt "Naeratus näole" (16 Tallinna keskkoolinoort)

Projekti eesmärk on muuta Tallinna linnakeskkonda rõõmsamaks, tuua tallinlaste näole naeratusi ja pakkuda neile ootamatuid võimalusi korraks igapäevarutiinist välja tulla. Projekti käigus korraldati Tallinna tänavatel erinevaid temaatilisi aktsioone. Mõned näited: häid soove ("Head õhtut!" või "Naeratus näole!") edastavate plakatitega Tallinna tänavatel kõndimine, Vabariigi Aastapäeval rahvusvärvidest käepaelte jagamine, lillede jagamine, Tallinna parkides möödujatele lindude söötmiseks saiaviilude pakkumine jpm.  

NETT - Nõnda Edastame Taaskasutust Teieni (NETT-i meeskond)

Projekti eesmärk on propageerida taaskasutust. Projekti käigus korraldati koolinoortele õpitube, kus tutvustati säästlikke tarbimisviise ja õpetati, kuidas kantud rõivaid või kasutatud mööblit värskendada ja sellega nende kasutusiga pikendada. 

Recycle moeklubi  (Recycle moeklubi meeskond)

Recycle moeklubi tegevuse eesmärk on noorte keskkonnasäästliku mõtlemise suurendamine, nende varustamine teadmistega riiete ümbertegemisest ja suurema julguse ning võimaluse andmine oma isikupära väljendamiseks. 


Keskkonnategija 2009 kandidaatide tutvustamineKeskkonnategija 2009 auhinna kandidaadid

AS Ecoprint kandideerib Aasta Keskkonnategija 2009 auhinnale alakategoorias keskkonnasõbralik protsess, milleks on sademevett kasutava trükikoja niisutussüsteemi rajamine. 

Paekivitoodete Tehase OÜ kandideerib Aasta Keskkonnategija 2009 auhinnale  alakategooriates: 
- keskkonnasõbralik toode, milleks on paekivisõelmetest paeliiva tootmine;
- keskkonnasõbralik protsess, milleks on Iirimaa paekivi pesemise tehnoloogia CDE juurutamine.

Keskkonnategija 2009 auhindade üleandmine
Aasta keskkonnategija auhinna pälvisid kaks ettevõtet. Keskkonnasõbraliku tootmisprotsessi kategoorias tunnistati parimaks AS Ecoprint, kes on juurutanud meetodi, mis võimaldab trükikoja niisutussüsteemis kasutada eelkogutud sademevett. Keskkonnasõbraliku toote või teenuse kategoorias läks auhind Paekivitoodete Tehasele, kes juurutas meetodi paekivisõelmetest paeliiva tootmiseks.

Keskkonnateoke 2009 auhindade üleandmineKeskkonnateaokese auhinna ja 10 000 krooni suuruse preemia vääriliseks osutusid Torma lasteaia Linnutaja keskkonnakasvatuse alased projektid ja Ragn-Sells AS korraldatud õppeekskursioonid ettevõtte jäätmete sorteerimisjaamadesse.

Keskkonnategu 2009 auhindade üleandmine
Žürii valis 2009. aasta keskkonnateoks teavituskampaania „Killerkott tapab! Kasuta riidekotti!". Kampaania korraldajat MTÜ JCI GO KODA tunnustatakse 50 000 krooni suuruse preemiaga. Killerkoti kampaania eesmärk oli pöörata kilejäätmete probleemile suuremat tähelepanu ning kutsuda üles tarbijaid eelistama kilekoti asemel korduvalt kasutatavaid riidekotte.

Lisaks eelpool nimetatud laureaatidele pälvisid Keskkonnaministeeriumi tunnustuse MTÜ Ökomeedia säästvat eluviisi propageeriva portaali Bioneer loomise ja käigushoidmise eest, MTÜ Emajõe Lodjaselts loodushariduslike lodjaretkede korraldamise eest ning noorteprojekt NETT keskkonnasäästliku mõtteviisi levitamise eest noorte hulgas läbi mitmekülgsete tegevuste.