Arvo Sarapuu suunas teraviku riigi keskkonnaameti poole, öeldes, et kui BWM esitas jäätmeloa taotluse eelmise aasta 16. novembril ja loa menetlemiseks on ette nähtud kuni kolm kuud, siis miks seda siiani väljastatud pole. Ka BWMi juhataja ning omanik Kaido Laanjärv märkis napilt, et jäätmeloa taotluse andsid nad juba novembris sisse ning millegipärast on selle menetlus veninud.

Juhime tähelepanu, et jäätmeloa taotluse menetlusaeg on 3 kuud alates nõuetekohase jäätmeloa taotluse registreerimisest. Baltic Waste Management OÜ (edaspidi BWM) esitas 16.11.2016 puuduliku ja ebakorrektse taotluse, mis sai nõuetekohaseks alles 13. veebruaril 2017.

„Seega polnud Keskkonnaametil meist mitteolenevatel asjaoludel võimalik puudulikke andmeid esitavale ettevõttele varem jäätmeluba väljastada. Sisuliselt on menetlus seisnud ettevõtte puudulike dokumentide ja aeglase reageerimise tõttu,“ lausus Reet Siilaberg, Keskkonnaameti jäätmebüroo juhataja.

Taotluses tuleb esitada dokumendid selle kohta, et jäätmevedaja on hanke korras edukaks tunnistatud ning edastada töövõtuleping. Antud juhul esitas BWM töövõtulepingu, kus puudus lepingu ühe poole, Tallinna Keskkonnaameti allkiri. Samuti ei esitanud ettevõte allkirjastatud käskkirja, et just BWM tehtud pakkumus on riigihankes edukaks kuulutatud.

Hiljem selgus, et esmase taotluse esitamise ajal, 16.11.2017, ei olnudki töövõtuleping veel allkirjastatud. Samuti olid esialgselt esitatud dokumentides täpsustamata süvakogumismahutite tühjendamise teenuse algus- ning lõpuaeg.

Neli tööpäeva pärast esmase taotluse esitamist palus Keskkonnaamet eelnimetatud puudused ettevõttel kõrvaldada, andes BWM-ile selleks aega 3 nädalat. Parandatud ja täiendatud materjalid laekusid aga alles 6 nädalat hiljem – vastus registreeriti 3. jaanuaril 2017.

Seejärel selgus, et muudetud oli ka jäätmete käitluskohta, kuhu vedaja pidi jäätmed viima, mistõttu Keskkonnaamet saatis täpsustavad küsimused ettevõttele 18. jaanuaril 2017, küsides lisainfot jäätmete vastuvõtukohtade muutmise osas. Tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks oli 6. veebruar 2017, ent BWM esitas lisaandmed ja parandatud jäätmeloa taotluse alles 10. veebruaril 2017.

Lisaks avaldas abilinnapea Arvo Sarapuu arvamust, et ka ilma jäätmeloata tegutsedes ei ole probleemi. „Neil on teistes piirkondades olemas luba. Selles mõttes ei ole probleemi,“ arvas Sarapuu.

Kui  ettevõttel ei ole jäätmete vedamiseks jäätmeluba, siis on see ebaseaduslik ja keelatud tegevus.

Kui abilinnapeal Arvo Sarapuul oli vastav info ilma loata tegutsenud ettevõttest, siis oleks ta pidanud sellest teatama Keskkonnainspektsiooni, kes teostab järelevalvet keskkonnanõuete täitmise üle. Jäätmeluba kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatud jäätmeveoks on piirkonnapõhine. Kui BWM OÜ-l on jäätmeluba nt Tallinna jäätmeveopiirkonnas nr 1, siis see ei tähenda, et ta võib vedu teostada ka Nõmme linnaosa jäätmeveopiirkonnas nr 2.

Sarapuu sõnul lubas Tallinna keskkonnaamet kontakteeruda riigi keskkonnaametiga, et see luba kiiresti välja antaks. Või siis selgitataks, miks menetlus endiselt kestab.

Tallinna Keskkonnaamet ei ole antud küsimuses riigi Keskkonnaameti poole pöördunud.

BWM jäätmeloa eelnõu on saadetud kõigile tutvumiseks 8. märtsil ning pärast eelnõu avalikustamist (22.03.2017) vaadatakse kõik laekunud ettepanekud läbi.  Kui ettepanekuid ei laeku, saab riigi Keskkonnaamet jäätmeloa väljastada hiljemalt 27. märtsil 2017. Enne loa väljastamist ei tohi ettevõte jäätmeid vedada Nõmme linnaosas.