Eile võttis uus valitsuskoalitsioon vastu taastuvenergia sektori jaoks positiivse seaduse. 56 poolthäälega (33 vastu) kiideti heaks valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse, alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse ning vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seadus (682 SE), mis tõstab aktsiisimäärasid maagaasile, kaotab maksusoodustusi fossiilsete vedelkütustele, alla 100 kW võimsusega ning elektrivõrku ühendatud tootjatel ei teki enam elektriaktsiisi maksukohustust ning kehtestab biogaasile aktsiisivabastuse.

  • Energeetika
  • 2. juuli 2014
  • Päikesepaneele pildistas Katrin Jõgisaar, Bioneer.ee

Kuni 100 kW summaarse netovõimsusega seadmetega ja elektrisüsteemiga ühendatud elektrienergia tootjal, kelleks on kodutarbija või korteriühistu, ei teki maksukohustust elektrienergia tarbimiseks kasutusele võtmisel ega edastamisel kodutarbijale, korteriühistule või võrguettevõtjale. Võrguga ühendamata alla 100 kW seadmeid kasutaval kodutarbijal ja korteriühistul ei tekkinud aktsiisimaksukohustust ka varem, kuna neid ei loetud elektrienergia tootjateks.

Maagaasi aktsiisimäära tõstetakse 2015, 2016 ja 2017 aastal 20% aastas.

Vedelkütuse erimärgistamise seaduse olulisemad muudatused on järgmised: tunnistatakse kehtetuks erimärgistatud vedelkütuse kasutamise õigus raudteeveol, laevaliikluses (v.a kutselisel kalapüügil) ning kütmiseks soojuse ja elektrienergia tootmiseks.

Seaduse kohaselt lõpetatakse kerge kütteõli erimärgistamine ning seega jätkatakse seaduse jõustudes vaid ühe erimärgistatud kütusega, milleks on eriotstarbeline diislikütus. Seonduvalt kerge kütteõli erimärgistamise lõpetamisega tõstetakse kerge kütteõli aktsiisimäär diislikütuse aktsiisimäära tasemele.

Isikutel, kellel kaob erimärgistatud kütuse kasutamise õigus, tuleb vana erimärgistusega kütus ära kasutada aasta lõpuks ja uuest aastast seda enam kasutada ei tohi, kuid ainsa erandina võib erimärgistatud vedelkütust kasutada kütteainena kütteperioodi lõpuni, s.o 2015. aprilli lõpuni.