Euroopa Komisjon on avaldanud strateegia „Talust toidulauale”, mille eesmärgiks on toetada jätkusuutlike toidusüsteeme ning ühendada omavahel kestlik toidutoodang, inimeste tervis ja keskkonnakaitse. Strateegia käsitleb ka väetiste kasutamist. Maailma juhtivaid fosfaadipõhiste väetiste tootjaid esindava rahvusvahelise ühenduse Safer Phosphates arvates tuleks strateegia raames rakendada meetmeid, et vähendada kõrge mürgiste lisandite kontsentratsiooniga väetiste kasutamist.

  • Maamajandus
  • 30. juuni 2020
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

„Talust toidulauale” strateegia osana kavatseb Euroopa Komisjon vähendada toitainete kadu vähemalt 50% võrra, tagades samas, et 2030. aastaks kavandatud vähemalt 20% võrra väiksema väetiste kasutamise tulemusena mullaviljakus ei vähene. Komisjoni kavatsuse kohaselt peab „Talust toidulauale” strateegiast saama uus ja laiaulatuslik lähenemisviis sellele, kuidas eurooplased hindavad toidutootmise kestlikkust. See on võimalus eluviisi, tervise ja keskkonna parendamiseks.

Safer Phosphates avaldab toetust strateegia eesmärkidele, mis puudutavad jätkusuutlikumat väetisekasutust Euroopa rohelise kokkuleppe osana ja mis peaksid leevendama ühiskonna suurenevat muret põllumajanduse keskkonnamõju pärast.

Samas kardab Safer Phosphates, et kuna praegu kutsub strateegia üles väetiste kasutamist vähendama, ilma et täpsustataks võimalikke keskkonnaohte, ei võeta väetiste kasutamisel selle tulemusena arvesse eri tüüpi nende tegelikku keskkonnamõju. See võib tähendada, et kõikide väetiste kohta kehtivad ühesugused mõju vähendamise eesmärgid. Euroopa põllumajandussektor saab teha koostööd väetisetarnijatega, kelle tooted juba vastavad kõrgetele keskkonnanõuetele.

On oht, et kõige rohkem kannatavad talunikud, juhul kui saagi suurendamiseks mõeldud väetised ei ole enam hõlpsalt kättesaadavad. Sellist koormat ei tohiks iialgi talunike õlgadele panna. Vastupidi, see on mineraalväetiste tootjate kohustus, kuna neil on piisavalt võimalusi negatiivse keskkonnamõju vähendamiseks, lõpetades rangetele keskkonnanõuetele mittevastavate toodete valmistamise, märkis Safer Phosphates.

Seepärast teeb Safer Phosphates ettepaneku, et Euroopa Komisjon lähtuks teaduspõhistest kriteeriumitest, et määratleda selgelt, milliseid meetmeid rakendatakse väetiste kasutuse piiramiseks, vähendamaks võimalikku ohtu keskkonnale. Eelkõige tuleks võtta meetmeid kõrge mürgiste lisandite kontsentratsiooniga väetiste kasutamise vähendamiseks, võimaldades samas talunikel säilitada mulla viljakust ja viljasaake, kasutades väetisi, mis ei sisalda praktiliselt üldse kaadmiumi või muid toksilisi lisandeid.

Organisatsioonist Safer Phosphates:

Safer Phosphates on rahvusvaheline ühendus, mille eesmärk on juhtida tähelepanu väetistes raskmetallide kasutamise negatiivsele mõjule. Organisatsiooni Safer Phosphates missiooniks on jagada teadmisi ja tegeleda mõningates fosfaadipõhistes väetistes esinevate raskmetallidega seotud probleemidega. Safer Phosphates soovib tõsta teadlikkust võimalikest ohtudest ja edendada lahendusi, mis optimeerivad väetiste valikut, et toetada toiduohutust ja kestlikku põllumajandust.