Keskkonnaagentuuril on valminud Aastaraamat „Mets 2018“ („Forest 2018“)  esimesed peatükid: Metsavarud, Raied ja Keskkond.

  • Maamajandus
  • 2. september 2019
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

Olulisi fakte:

·         Eesti metsamaa pindala (SMI andmetel) on 2 330 796 ha ja kasvava metsa tagavara 480 260 000 m3

·         Metsaga metsamaa ehk puistute pindala moodustab 47,4% Eesti pindalast, seega pea pool Eestimaad on puistutega kaetud

·         Enamlevinud puuliikideks Eestis on harilik mänd, harilik kuusk ning aru- ja sookask

·         Veerandile ehk 24,6%le metsamaast on seatud rangem või leebem kaitserežiim

·         Keskkonnaagentuuri raiemahtude eksperthinnangu alusel raiuti 2018. aastal 12,5 miljonit m3 – sh RMK raius 4,3 miljonit m3, füüsilisest isikust erametsaomanikud 3,4 miljonit m3 ja juriidilisest isikust erametsaomanike raied 4,8 miljonit m3

Täpsemalt saab lugeda peatükkidest siit.

Aastaraamat avaldatakse kahes osas ning ülejäänud traditsioonilised peatükid ilmuvad 2019. aasta lõpuks. Aastaraamat „Mets 2018“ esitab statistilist informatsiooni Eesti metsandussektori kohta. Väljaanne sisaldab metsaomandi, -varude, -uuendamise, -tulekahjude, metsa tervisliku seisundi ja õigusnormide eiramisega seonduvaid peatükke ning teavet metsaga seotud raietest, jahindusest, majandusest, teadusest ja õppetööst. Kui põhitähelepanu on pööratud 2018. aasta statistilistele näitajatele, siis võimalusel on tabelites ja joonistel esitatud ka varasemate aastate andmeid.

Avaldatavate peatükkide peamiseks infoallikaks on statistiline metsainventeerimine ja metsaregister, kasutatud on ka Keskkonnaameti, Riigimetsa Majandamise Keskuse ja Eesti Looduse Infosüsteem (EELIS) andmeid.