Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) saatis ajakirjanduse poole pöördumise, millega soovib vaidlustada Harku järve äärsete metsamassiivide raieload.

 

Harku järve äärsetele kinnistutele (Merikanni, Mailase ja Viinapuu kinnistud) esitatud metsateatistega soovis metsaomanik teostada muuhulgas ka lageraieid. Keskkonnaamet tagastas metsateatised lubava otsusega, tuginedes otsuse tegemisel eelkõige metsaseadusele. Harku valla üldplaneering küll määratleb mainitud kinnistud piirkonda, kus metsa majandamine on lubatud lageraiest erineva majandamisvõttega, kuid planeering ei täpsusta, millises ulatuses vahetult Harku järvest tuleb metsa majandada lageraietest erinevate majandamisvõtetega. Harku kohaliku omavalitsuse üldplaneering on oma olemuselt soovituslik, strateegiline dokument, millega määratletakse kohaliku omavalitsuse territooriumil või selle osas üldised ruumilise arengu põhimõtted ja suundumused.

Seega puudus Harku valla üldplaneeringus esitatud üldsõnalise teabe tõttu Keskkonnaametil piisavalt konkreetne ja õiguspärane põhjendus Harku järve läheduses kavandatavate lageraiete keelamiseks.

Täna saatis Harku vallavalitsus Keskkonnaametile kirja, kus palus lageraiet lubavate otsuste tühistamist, kuna metsateatistega haaratud kinnistud asuvad just sel alal, kus Harku valla üldplaneeringuga on lageraied keelatud. Uue täiendava ja täpsustava informatsiooni valguses otsustas Keskkonnaamet peatada osaliselt metsateatiste kehtivuse kuni 10. augustini selles osas, mis lubavad Harku järve äärsetel maaüksustel lageraieid. Otsus ei puuduta varasemalt samade metsateatistega lubatud harvendusraieid ja aegjärkset raiet.

Keskkonnaamet pöördub asjaolude täpsustamiseks Harku vallavalitsuse poole ning peale seda teeb lõpliku otsuse lageraiete lubamise või mittelubamise osas.