Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) siseriiklikku keskkonnaprogrammi taotlusvooru esitati toetuse saamiseks 238 projekti kogusummas 20 555 512 eurot, mis on poole rohkem kui taotlusvooru eelarve.

KIKi toetuste üksuse juht Koit Kaskel on rahul, et huvi taotlusvooru vastu oli suur. „Järelikult tähendab see seda, et jätkuvalt on Eestimaal innukaid ja teotahtelisi inimesi, kes oma piirkonnas innovaatilisi ideid tahavad ellu viia või keskkonnaprobleeme lahendada. Loodame, et taotlused on fokusseeritud, kvaliteetsed ning võimalikult hästi on ära kirjeldatud projektist tulenev positiivne keskkonnamõju.“

Taotluste kogusummas soovitakse enim toetust veemajanduse vallas – 12,53 miljonit eurot (38 projekti). Järgneb ringmajandus 2,22 miljoni euroga (52 projekti), metsandus 1,65 miljoni euroga (28 projekti) ning looduskaitse 1,34 miljoni euroga (26 projekti). Keskkonnateadlikkuses soovitakse toetust 1,25 miljoni euro eest (52 projekti), merekeskkonnas 731 tuhande euro eest (9 projekti) ning kalanduses 416 tuhande (22 projekti) ja atmosfääriõhu kaitses 406 tuhande euro eest (11 projekti). Taotluste jagunemise kaheksa valdkonna lõikes leiab KIKi kodulehelt siit.

Maakondadest enim projekte esitati Tartumaalt (31), järgnesid Harjumaa (21), Võrumaa (17) ning Ida-Virumaa (10) ja Lääne-Virumaa (10). Eesti-üleseid projekte esitati 93. Taotluste jagunemise maakondade lõikes leiab KIKi kodulehelt siit.

Vooru 10,8 miljonilisest eelarvest enim on mõeldud veemajandusele, st 6,5 miljonit eurot, kuna see valdkond vajab jätkuvalt suuri investeeringuid. Ringmajanduse projektidesse on ette nähtud üks miljon eurot, merekeskkonna projektid saavad 800 tuhat eurot, metsandusse läheb 600 tuhat eurot, atmosfääriõhu kaitsesse 550 tuhat eurot ja looduskaitsesse 500 tuhat eurot. Keskkonnateadlikkusele on mõeldud 450 tuhat eurot ja kalandusele 400 tuhat eurot. Täpsemalt leiab toetatavate tegevuste kohta infot KIKi kodulehelt siit.

Taotlema olid oodatud nii kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, sihtasutused, vee-ettevõtjad, ülikoolid kui ka keskkonnaorganisatsioonid. Taotlusvooru tulemused selguvad käesoleva aasta detsembris.