Põhja-Kiviõli II põlevkivikarjääri alale jäävate maade omanikud ja elanikud taotlevad kohtult Kiviõli Keemiatööstuse OÜ-le väljastatud kaevandamisloa tühistamist, kuna luba ei kaitse piisavalt nende õigusi. Kohus on esialgse õiguskaitse korras keelanud mäeeraldisel kaevandamise.

8. märtsil Tallinna Halduskohtule esitatud kaebustes ja esialgse õiguskaitse taotlustes palusid Sonda valla maaomanikud, et kohus tühistaks Keskkonnaministeeriumi poolt Kiviõli Keemiatööstusele (KKT) väljastatud kaeveloa Põhja-Kiviõli II mäeeraldisel ning kuni lõpliku kohtuotsuseni peataks kaeveloa kehtivuse.

22. märtsi määrusega rahuldas kohus kaebajate esialgse õiguskaitse taotluse ja keelas KKT-l kaevandamise Põhja-Kiviõli II karjääris kuni kohtulahendi jõustumiseni.

"Keskkonnaministeeriumi poolt Kiviõli Keemiatööstusele väljastatud kaevandamisluba sisaldab mitmeid sisulisi ja põhimõttelisi rikkumisi. Seetõttu oleme otsustanud loa väljaandmise kohtus vaidlustada ning taotleme esialgset õiguskaitset, ehk kaevandamise keelamist vastava kohtulahendi jõustumiseni," ütles maaomanikke esindava advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene advokaat Jaana Nõgisto.

Tallinna Halduskohus ei nõustunud Keskkonnaministeeriumi ja KKT väidetega, et elanike kaebus on perspektiivitu, vaid pidas võimalikuks, et kaevandamine kahjustab kaebajate õigusi pöördumatult. Seetõttu keelas kohus kaevandamise vaidlusaluses karjääris.

“Kuna kaevandamine omab ka väga suurt keskkonnaalast mõju, võib kohtu arvates enne asja lahendamist maavara kaevandada vaid selgelt ülekaaluka avaliku huvi korral. Käesoleval juhul leidis kohus, et sellist ülekaalukat avalikku huvi ei esine,“  kommenteeris Nõgisto.

Tallinna Halduskohus leidis, et maaomanike esialgne õiguskaitse taotlus on põhjendatud ja tuleb rahuldada. Kohus keelas Keskkonnaministeeriumi poolt käesoleva aasta 27. jaanuaril Kiviõli Keemiatööstuse OÜ-le antud kaevandamise loa alusel maavara kaevandamise Põhja-Kiviõli II põlevkivikarjääris kuni käesolevas asjas tehtava kohtulahendi jõustumiseni. Kohtumääruse järgi keelatakse kaevandamistegevus kogu kaevandusala territooriumil.   

Maaomanikud palusid tühistada KKT-le väljastatud kaeveloa, kuna kaevandustegevus neile kuuluvate maade vahetuses läheduses halvendab maa-alade seisukorda ning teeb seal elamise praktiliselt võimatuks. Maaomanikud kardavad, et KKT suhtub uues kaevanduses tekkivasse keskkonnakahjusse sama hoolimatult nagu on juhtunud KKT seniste kaevanduste puhul.

Samuti paluvad maaomanikud kohtul hinnata, kas keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusesse möödunud sügisel Riigikogu poolt sisse viidud muudatused vastavad põhiseadusele. KKT omanikfirma nime järgi „uue Tamme Auto seadusena“ tuntuks saanud muudatused kehtestati kaebajate arvates selleks, et KKT-le saaks kaevandamisloa väljastada kiiresti ja keskkonnamõju täiendavalt hindamata.

Maaomanikud viitasid kaebuses ka asjaolule, et KKT tegevuse jätkamine on võimalik ka ilma Põhja-Kiviõli II mäeeraldiseta, kuna Eesti Energia Kaevandused suudaks ettevõtte põlevkivi vajadused rahuldada. Praegu ostabki KKT oma tegevuseks vajalikku põlevkivi Eesti Energia Kaevandustelt.

Keskkonnaministeerium andis Kiviõli Keemiatööstuse OÜ-le uue põlevkivi kaevandamisloa 27. jaanuaril. Vastavalt loale on ettevõttele antud õigus Ida‑Virumaal asuvas Sonda vallas 25 aasta jooksul kaevandada põlevkivi 739 hektaril, kus põlevkivivaru on umbes 22 miljonit tonni.