Keskkonnaministeeriumil on valminud alates 2006. aastast ettevalmistatud looduskaitse arengukava 2012-2020 eelnõu, mis paneb paika loodushoiuga seotud valdkondade olulisemad arengusuunad. Eelnõu läheb täna kooskõlastamiseks teistele ministeeriumitele.

Keskkonnaminister Keit Pentuse sõnul peab riik järgmistel aastatel oluliseks eelkõige loodusharidust, looduse mitmekesisuse hoidmist ja loodusvarade väiksemat kulutamist.

„Eesti loodus peab olema kaitstud mitte ainult kaitsealadel, vaid ka väljaspool kaitseala piire. Mida teadlikumad on Eesti looduses liikujad sellest, millise jälje nende tegutsemine või tegutsemata jätmine loodusesse jätab, seda paremal järjel meie loodus on,“ selgitas keskkonnaminister Keit Pentus.

„Eesti loodus on erakordselt mitmekesine, meil on hästi säilinud mitmel pool mujal väga haruldaseks jäänud rabad, põlismetsad, ranna- ja puisniidud, meil on sadu ilveseid, karusid ja hunte. Meil on, mida hoida,“ rääkis Pentus. „Looduskaitse arendamise ja teadlikkuse tõstmise puhul on tähtis seegi, et ajakohane info oleks kõigile lihtsalt kättesaadav ja jälgitav. See tähendab kindlasti IT-lahenduste senisest paremat kasutamist.“

Valminud looduskaitse arengukava on strateegiline dokument, mille eesmärk on tagada riikliku looduskaitsetegevuse süstemaatiline planeerimine ja loodusvarade läbikaalutud kasutamine ning liikide ja elupaikade säilimine. Looduskaitse arengukava hõlmab nii klassikalist looduskaitset kui ka looduse kaitsega seonduvaid valdkondi. Arengukavas annab sisendi rahaliste vahendite planeerimiseks ja on aluseks Eesti keskkonnategevuskava aastateks 2007-2013 täiendamiseks.

Looduskaitse arengut kaardistavat dokumenti on ette valmistatud alates 2006. aastast ja see on valminud koostöös mitmete vabaühenduste, omavalitsuste esindajate, teadlaste ja teiste ministeeriumitega.