Täna, 30. juulil tähistatakse Rakkes pidulikult alevi veemajandusprojekti valmimist. Kokku investeeriti Rakke aleviku veemajandusse ligi 1,5 miljonit eurot Euroopa Ühtekuuluvusfondi (ÜF) raha. Toetust vahendas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK). Rakke panustas omaosalusena 321 tuhat eurot.

Projekti käigus korrastati Rakke aleviku veemajandus: kahest reoveepuhastist üks likvideeriti, teine kaasajastati täielikult ning ühendati teenindama kogu alevikku. Lisaks rekonstrueeriti kaks veetöötlusjaama ning ehitati ja rekonstrueeriti 3 km joogiveetorustikke ja 4,5 km kanalisatsioonitorustikke. Kui enne töid olid Rakke aleviku veetrasside kaod hinnanguliselt kuni 60%, siis edaspidi on kaod prognoosi kohaselt vaid 10%.

„Rakke otsus ehitada veetaristu ringi vastavaks reaalsele tarbimismahule, on igati arukas. Kui seni läks suur osa veest sisuliselt maa niisutamiseks, siis edaspidi on jõuab see tarbijani minimaalsete kadudega. Lisaks väiksem keskkonnakoormus, mis tänu reoveepuhastuse kaasajastamisele saavutatakse,“ ütles KIKi juhatuse liige Lauri Tammiste.

Rakke alevikus elab enam kui 1000 inimest. Projekti tulemusena on ühisveevärgiga liitumise võimalus 80% ning ühiskanalisatsiooniga liitumise võimalus 76% elanikest.

„Veeprojekti I etapi raames püstitatud eesmärgid on täidetud. Rakke alevi inimestele on garanteeritud puhas joogivesi ja seoses kanalisatsiooni rekonstrueerimisega reostame oluliselt vähem loodust. See on oluline samm Rakkelastele mugava ja puhta elukeskkonna loomise suunas,“ ütles Rakke vallavanem Andrus Blok.

Tööd kestsid poolteist aastat, ehitustöid teostas peatöövõtjana KMG Inseneriehituse AS.

Euroopa Ühtekuuluvusfondist rahastatava meetme „Veemajanduse infrastruktuuri arendamine“ rakendamise eesmärk on elanikele nõuetekohase veevarustuse- ja kanalisatsiooniteenuse osutamiseks vajalike ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide arendamine.

Perioodil 2007-2013 on KIK toetanud 86 veeinfrastruktuuri projekti üle Eesti kogusummas ligi 464 miljonit eurot. Selle tulemusena luuakse elanikele võimalus liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ning saada endale nõuetele vastav joogivesi. 

KIK hoiab tervet elukeskkonda, väärtustab puhast loodust ning säästvat arengut. Juhtiva keskkonnaabi ja -investeeringute suunajana rahastab KIK erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Kokku on KIKist kolmeteist aastaga toetust saanud üle 16 tuhande projekti.