Riigikogu kiitis 23. veebruari istungil heaks valitsuse poolt esitatud teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse eelnõu, mille olulisemad sätted puudutavad teaduse riiklikku rahastamist ning doktorantide staatuse muutmist.

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukase sõnul käsitleb seaduse väga oluline osa doktorantidega nooremteadurina töötamiseks töölepingute sõlmimist. „Doktorantide palgaliste teadustöötajate staatusesse tõstmine on murranguline samm. See loob aluse Eestis seni peaaegu puudunud noorte teadlaste karjääriredelile, andes neile nii sotsiaalsed garantiid kui ka kindluse, et nende teadusele pühendumist hinnatakse ühiskonnas vääriliselt. Nii kindlustame järelkasvu praegustele tippudele,“ ütles Lukas.

Doktorikraadi kaitsmiseni jõudnute arv ei ole seni olnud proportsioonis ei õpinguid alustanud isikute arvu ega Eesti riigi vajadustega. Seega on vajalikud muudatused, mis suurendaksid doktorantide motiveeritust, määraksid ülikoolipoolsed kohustused näiteks doktoritööde juhendamisel ning tagaksid doktorandile materiaalse kindlustunde.

Doktorandiga sõlmitav tööleping tugevdab ülikooli ja doktorandi sidet. Teiste maksumaksjatega võrdsete garantiide – eelkõige vanemahüvitise ja pensionikindlustuse maksete – võimaldamine ja stabiilne sissetulek õppekava nominaalkestuse ajal soodustavad doktorandi pühendumist teadustööle. Töölepinguid sõlmitakse alates 1. jaanuarist 2012 doktoriõppesse immatrikuleeritud doktorantidega.

Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse eelnõu valmistas ette Eesti juhtivatest teaduskorralduse ekspertidest moodustatud töörühm, mis töötas erinevate ettepanekutega peaaegu kaks aastat.