Eile võttis Riigikogu vastu Tartu Ülikooli seaduse ja ülikooliseaduse muutmise seaduse, millega muudetakse Tartu Ülikooli juhtimisstruktuuri ning määratletakse täpsemalt Tartu Ülikooli kui rahvusülikooli ülesanded.

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas peab oluliseks just rahvusülikooli funktsiooni rõhutamist uuendatud seaduses. Lukas ütles: „Oleme rahvana kokku leppinud, et kindlustame eesti keele ja kultuuri püsimise muutuvate aegade kiuste! Rahvusülikoolina ongi Tartu Ülikoolil muu hulgas kohustus edendada eesti keele ja kultuuri säilimise ja arengu eesmärgil Eestit ja tema rahvast uurivaid teadusi ning eestikeelset haridust, samuti säilitada ülikooli omandis olevat rahvuslikku kultuuripärandit. Seadus kohustab Tartu Ülikooli säilitama ja arendama kultuuripärandi hulka kuuluvat Tartu Ülikooli hoonestust ning kunsti- ja ajalooväärtusi sisaldavaid kogusid ja pakkuma avalikkusele selle ülesandega seonduvaid teenuseid.“

Lukas lisas, et Tartu Ülikoolil lasub vastutus suuremahulise eestikeelse õppe- ja teadustöö kindlustamiseks ka tulevikus. „Sellest aastast lähevad tippteadustööna arvesse ka eestikeelsed teadusmonograafiad ja –kogumikud, mis seni olid ingliskeelsete publikatsioonidega võrreldes vähe hinnatud. Lisaks luuakse eraldi riiklik toetus humanitaarvaldkonda kuuluvate rahvusteaduste arendamiseks. Rahvusülikooli ülesannete täitmiseks tuleb Tartu Ülikoolil luua vähemalt kümme eesti keele, kultuuri ja ajalooga tegelevat professuuri. Sihtsuunitlusega professuuride rahastamine toimub täiendavalt riikliku koolitustellimuse alusel eraldatavale finantseerimisele.“

Tartu Ülikooli rektori prof Alar Karise sõnul on seadusemuudatus kompromisslahendus, mis siiski võimaldab soovitud arengutega edasi minna, et ülikooli juhtimist operatiivsemaks ning tulemuslikumaks muuta. „Ülikooli nõukogu 2010. aasta otsus muudatuste vajalikkuse ja ülikooli juhtimise kaasajastamise kohta on tänaseks saanud suuna, kuidas ülikool edasi liikuma peaks. Muudatuste sisuline rakendamine seisab alles ees,“ täpsustas Karis. Rektor Karis on samuti veendunud, et muudetud Tartu Ülikooli seadus võimaldab paremini Eesti rahvusülikooli väärikat rolli kanda, sest rahvusülikool tähendab nii õigusi, kohustusi kui ka suurt vastutust.

Seadus jõustub 1. märtsil 2011. Juhtimisskeemi puudutavad muudatused jõustuvad järk- järgult alates 1. jaanuarist 2012. Samuti jõustuvad 2012. aastast sätted, mis puudutavad professuuride loomise kohustust, vastava tegevuse toetamist riigieelarvest ning perioodilist sihtevalveerimist.