SA Keskkonnaõiguse Keskus (KÕK) avaldas 18.juunil analüüsi, mille kohaselt on vaja suurobjektide rajamise süsteem ümber kujundada, kuna täna ei taga kehtivad õigusnormid suurobjektide rajamisel avalikkuse kaasamist ega keskkonnamõjude asjakohast hindamist.

KÕKi analüüsis on käsitletud olulise mõjuga objektide nagu jäätmekeskused, suurlaudad, kaevandused, suuremad teed, tuulepargid jne rajamise kehtivat korraldust ja puudujääke praktikas. Analüüsis tuuakse välja, et tihti otsustatakse selliste objektide rajamine tasandil, kus mõjusid hinnatakse liiga kitsalt, ning ei kaaluta erinevaid asukohti laiemal territooriumil, mistõttu avalikkus ei saa sisuliselt kaasa rääkida. Nii avalikkuse osalemisvõimalused kui keskkonnamõju hindamise kohustus asjakohasel tasandil on aga õigusnormidega ette nähtud.

KÕKi jurist Kärt Vaarmari kommenteerib olukorda järgmiselt: „Puudulikul otsustuskorral võivad olla reaalsed majanduslikud tagajärjed – näiteks Kagu-Eesti regionaalprügila rajamise plaanile kulutati omal ajal suur hulk raha, ent kuna avalikkus ei saanud õigel ajal osaleda, tunnistas Riigikohus kogu planeerimismenetluse õigusvastaseks, viidates seejuures vajadusele riiklike objektide asjakohase otsustuskorra väljatöötamiseks.” Praktikas mõjutab selliste objektide rajamine näiteks ka seda, kuidas toimuks otsustamine, kas ja kuhu rajada tuumajaam.

Analüüsis tuuakse ühe võimaliku lahendusena välja, et riik peab selgemalt määratlema objektid, mille rajamise otsustamine on avalikes huvides ning mille puhul tuleb objekti asukoha valikul kaaluda maakonnaplaneeringu tasandil erinevaid asukohti. Selliste objektide rajamise vajadus ei saa tuleneda ametnike suvaotsustest, vaid peab olema määratletud strateegilistes kavades, mille koostamisel analüüsitakse ka erinevate lahenduste keskkonnamõjusid. Seejuures tuleb tagada ka avalikkusele osalemisvõimalused juba otsustamise algetapis.

Analüüsi koostasid KÕKi juristid Kärt Vaarmari ja Liis Keerberg, keda konsulteeris Eesti Rohelise Liikumise ja Säästva Eesti Instituudi transpordispetsialist Mari Jüssi. Analüüsi koostamisele eelnevalt kogus KÕK küsimustiku ja intervjuude abil suurobjektide rajamise praktika kohta arvamusi teemaga seotud ekspertidelt ja ametnikelt, samuti viidi 31. mail 2010.aastal läbi ümarlaud, kus arutati nii probleemküsimusi kui võimalikke lahendusi.

Analüüs on avalikustatud KÕKi kodulehel.

Projekti elluviimine toimus Vabaühenduste Fondi toel, mis on rahastatud Islandi, Liechtensteini ja Norra poolt EMP finantsmehhanismi ning Norra finantsmehhanismi vahendusel. Toetust koordineerib Avatud Eesti Fond.

SA Keskkonnaõiguse Keskus on 2007.aastal loodud sõltumatu professionaalne keskkonnaõigusega tegelev organisatsioon, mille eesmärgiks on edendada keskkonnaõiguse arengut ja selle rakendamist.