Tartu Ülikooli loodusmuuseum korraldas 8.novembril ümarlaua teemal „Toit ja keskkond – millist teavet vajame?“. Osalenud organisatsioonid pidasid oluliseks statistiliste andmete kogumist ja uuringute tegemist toidu keskkonnamõju kohta ning tihedamat koostööd ministeeriumite, teadlaste ja ettevõtete vahel.

Ümarlaua eesmärk oli käsitleda toidu keskkonnamõju kogu olelusringis ehk tootmisahelas ning viia kokku võimalikke koostööpartnereid. Osalejad nimetasid ühiste probleemidena andmete vähesust toidu keskkonnamõjude kohta, ministeeriumite vähest initsiatiivi seadusega otseselt mittenõutud andmete kogumisel ning ettevõtjate tagasihoidlikku panust andmete kogumisse. Samuti leiti, et olelusringi mõtteviis on nii tootjate kui tarbijate seas vähetuntud. Toidu keskkonnamõjude uurimiseks peeti oluliseks koostööd teadlaste ja ettevõtjate vahel. Rõhutati vajadust uuringute tegemiseks ning teabe suunamist nii ministeeriumite, ettevõtjate kui tarbijateni.

„ Andmete kogumine toidutootmise keskkonnamõju kohta ja tarbijate informeerimine on lähiaastatel peamisteks väljakutseteks kõigile ümarlaua osapooltele. Näiteks ei ole toidutootjad rahul praeguste ametlike andmetega toidu raiskamise kohta Eestis ja riikliku statistika põhjal on lähemate aastate jooksul kindlasti vaja põllumajandusministeeriumi initsiatiivil koondada usaldusväärsed andmed,“ sõnas Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledži dotsent Siret Talve.

„Mul on hea meel, et toidu tootmise, töötlemise ja tarbimise keskkonnamõju paistab paljudele osapooltele olulise teemana ning lootust on, et ühiskonnas laiemat kõlapinda leides suudetakse seda mõju ka vähendada," lisas arutelu modereerinud  Eestimaa Looduse Fondi juhatuse esimees Silvia Lotman.

Ümarlaual osalesid esindajad põllumajandusministeeriumist, keskkonnaministeeriumist, Eesti Maaülikoolist, Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledžist, Tartu Ülikoolist, Teaduskeskusest AHHAA, Põllumajanduskeskkonna seire büroost, Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumist, Säästva Eesti Instituudist, Eesti Toiduainetööstuse Liidust, Eestimaa Looduse Fondist  ja portaalist Things.info.

Ümarlaud toimus INTERREG IV A programmi projekti „FOODWEB - Läänemere keskkond, toit ja tervis: harjumustest teadlikkuseni“ tulemuste tutvustamiseks ning jätkutegevuste planeerimiseks.