Õiguskantsler avaldas oma seisukoha küsimuses, millised on omavalitsuse kohustused kallasrajale juurdepääsu tagamisel. Õiguskantsleri poole pöördus Võru valla elanik palvega hinnata Võru valla tegevus(etus)t juurdepääsuõiguse tagamisel Väimela Mäejärve kallasrajale.

  • Maamajandus
  • 15. november 2017
  • Foto: Pärnu rannas. Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Kehtiv Võru valla üldplaneering näeb ette, et avalikus kasutuses veekogudega piirneva maa omanik peab tagama juurdepääsu kallasrajale. Samas ei olnud see nõue praktikas tagatud, kuna Lapi tee 7a kinnistu omanik oli takistanud juurdepääsu Väimela Mäejärve kallasrajale. Vald asus seisukohale, et on oma seadusest tulenevad kohustused siiski täitnud, kuna avalik juurdepääs järve kallasrajale on tagatud vallale kuuluvalt Rannaala kinnistult.

Õiguskantsler rõhutas, et kohalik omavalitsus peab lisaks planeeringute koostamisele tagama, et neid ka tegelikult järgitaks, selleks vajadusel ettekirjutusi tehes

Keskkonnaseadustiku üldosa seadusest tuleneb igaühe õigus kasutada kallasrada, sh sellele juurde pääseda ning kohalik omavalitsus (KOV) peab planeeringuga kindlustama kallasrajale mõistlike vahemaade tagant juurdepääsu. Võru valla üldplaneeringu kohaselt peab iga avalikult kasutatava veekoguga piirneva maa-ala omanik tagama juurdepääsu kallasrajale. Õiguskantsler selgitas, et KOV planeerimisalase tegevuse korraldajana peab lisaks planeeringu koostamisele ka tagama, et planeeringut tegelikult järgitaks. Kui maaomanikud planeeringus ettenähtud tingimusi rikuvad, püstitades kallasrajale juurdepääsu takistavaid ehitisi, on KOV-il planeeringu järgimise tagamiseks võimalik teha ehitise omanikule ettekirjutus ehitusseadustiku § 130 lg 2 p 1 alusel.

Õiguskantsleri seisukoht.