Esmaspäeval, 15. juunil andis Viljandimaal tegutseva looduskaitseühingu MTÜ Niilusoo esindus Viljandi vallavalitsusele pidulikult üle 1267 inimese allkirja. Nii osutati vallajuhtide tähelepanu asjaolule, et Kolga-Jaani piirkonna kogukond ning Eesti laiem üldsus on
järjekordse turbakaevanduse rajamise vastu.

Kaeveala asemel soovitakse Niilusoo looduslikus´olekus säilimist ning sinna kohaliku tasandi kaitseala ja õpperaja loomist – vastava otsuse langetamine on vallavalitsuse võimuses. Kuu jooksul ühe tundmatu raba kaitseks kogutud rohkem kui tuhat allkirja osutavad väga selgelt, et suur osa eesti elanikest väärtustab ja soovib looduse elurikkust hoida.

MTÜ Niilusoo on samanimelise raba looduslikuna säilimise heaks töötanud käesoleva aasta algusest saadik ehk ajast, mil kogukonnani esimest korda jõudis teadmine asjaolust, et Niilusoo alale on juba 2004. aastast väljastatud turbakaevandusluba. Nüüd on kaevandusettevõtjal plaanis raba kuivendada ja turbamaardlaks muuta. 16-aasta tagune otsus kehtib paraku veel tänapäevalgi, kuigi väga palju on sellest ajast muutunud - alates Eesti riigi ja Euroopa kliimapoliitikast ning siduvatest lepingutest (Pariisi kliimalepe, Euroopa rohelepe), otsusest et looduslikus seisundis rabasid enam kaevandama ei asuta jne.

Kogukonnale näib, et 16 aastat tagasi kaevandamist lubades jäeti kohalik kogukond täiesti kaasamata. Nii on väga rumal ja lühinägelik riigi poolt endiselt pea kahekümne aasta taguste kaalutlemata otsuste valguses veel aastal 2020 lubada alustada kaevetegevusega looduslikus seisundis rabas. Kõige selle valguses on MTÜ Niilusoo esitanud kaeveloa väljastajale Keskkonnaametile taotluse Niilusoo kaevandamist lubavate otsuste üle vaatamiseks ning uue keskkonnamõju hindamise algatamiseks.

MaaPS § 71 lg 2 annab Keskkonnaametile võimaluse kaevandamisloa kehtetuks tunnistada juhul, kui loa omaja ei ole mõjuva põhjuseta viie aasta jooksul loa andmisest alustanud kaevandamist. Just nii on see Niilusoo puhul olnud, kuid Keskkonnaamet leiab kahjuks endiselt, et kogu protsess on olnud seaduspärane ja korrektne ning keeldub kaevandamiseks vajalike keskkonnalubade
tühistamisest.

Oma elukeskkonna hoidmine ja kliimamuutuste leevendamine on ülemaailmne eesmärk, mida saame täita eeskätt lokaalselt tegutsedes ja loodussäästlikke otsuseid langetades. MTÜ Niilusoo seisukohtadega ühineb ka liikumine Fridays For Future Eesti, kes leiab et uue turbakaevanduse rajamine on tegevuse kliimamuutusi soodustava mõju tõttu vastutustundetu tulevaste põlvkondade
suhtes.

On üldteada, et sood reguleerivad maastikul veerežiimi ning leevendavad sellega põuda ja üleujutusi. Turvas seob hästi süsinikku ja pehmendab sellega inimese põhjustatud kliimamuutusi. Kaevanduseks muudetud raba mõjub kliimale aga vastupidiselt – turvas laguneb, iga hektari kohta 15-20 tonni aastas, ning selle käigus eraldub atmosfääri süsihappegaas, mis omakorda põhjustab kliima soojenemist.