Eesti Ornitoloogiaühingu ja Keskkonnaõiguse Keskuse analüüsist selgus, et kehtiv jahiregulatsioon ja kaitsealade kaitse-eeskirjad lubavad linnujahti pidada kahel kolmandikul Eestis looduskaitse all olevatest maadest. Sageli on jaht lubatud ka neile liikidele, kelle kaitseks on ala moodustatud. Samas leiti, et ka linnujahikeeluga alade võrgustik on kujunenud ilma analüüsi ja teadusliku aluseta.

Kaitstavate alade linnujahi analüüsis uuriti Eesti kaitsealadel, püsielupaikades ja hoiualadel kehtivaid linnujahi piiranguid, nende linnukaitselist mõju ja huvirühmade võrdväärset arvestamist. Oluline osa tööst oli välja töötada juhis, mida kasutades saaks iga kaitstava ala puhul otsustada, kas seal tuleks linnujahti lubada, see täielikult või osaliselt keelata.

„Olukorras, kus linnujaht ei pea linnukaitselisest seisukohast olema tingimata lubatud ega tingimata keelatud, tuleb kaaluda erinevaid huve ja leida sobiv lahendus,“ selgitas Keskkonnaõiguse Keskuse juhatuse liige ja jurist Siim Vahtrus. „Sealjuures tuleb arvestada erinevate huvigruppidega: jahimehed, linnukaitsjad, loodusturismi korraldajad, maaomanikud ja kogukonna liikmed.“

„Eestis on paljud kaitstavad märgalad veelindudele ja nende hulgas jahilinnuliikidele olulised rahualad, mis võivad olla tuhandete kilomeetrite pikkusel rändeteel ühed vähestest peatuskohtadest, kus linnud toituvad ja puhkavad,“ sõnas Eesti Ornitoloogiaühingu linnukaitse programmijuht Veljo Volke. „Kuniks Keskkonnaamet pole jõudnud samadel alustel tuginevat linnujahi potentsiaali hindamist iga kaitstava ala puhul läbi viia, oleks meeldiv, kui jahimehed ise otsustaksid hoiduda linnujahist meie kõige tähtsamatel linnualadel.“

Analüüsi käigus selgitati välja huvirühmade huvid ja nende kaalu määravad kriteeriumid, viidi läbi küsitlusi ja intervjuusid. Töö tulemusi arutati Keskkonnaministeeriumi valitsemisala asutuste, jahiringkondade, metsa- ja põllumajanduse esindusorganisatsioonidega. Saadud tagasiside põhjal analüüsi ka täiendati. Töö valmis Keskkonnaameti tellimusel ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel.

Kaitstavate alade linnujahi analüüsi saab lugeda EOÜ veebilehelt.