Mitmed (organisatsioonide nimekiri on pöördumise lõpus) Eesti keskkonnaorganisatsioonid peavad keskkonnaministeeriumi praeguse juhtkonna tegevust Eesti elanike heaolu, riigi majanduslikku olukorda ja demokraatlikku riigikorraldust kahjustavaks ning on keskkonnaministeeriumi praeguse juhtkonna suhtes usalduse kaotanud. Bioneer edastab oma lugejatele keskkonnaorganisatsioonide koostatud pöördumise.

Tulenevalt looduskaitse haldusreformi läbiviimise protsessist ja selle käigus selgunud asjaoludest oleme seisukohal, et keskkonnaministeeriumi juhtkonnal puudub pädevus ja usaldusväärsus ministeeriumi haldusala tegevuste juhtimiseks ja korraldamiseks. Nii avalikkusega suhtlemisel kui kohtumisel keskkonnaorganisatsioonidega on  ministeeriumi juhtkond looduskaitse haldusreformi selgitamisel teadlikult loonud olukorrast vale ettekujutuse ja varjanud informatsiooni.

Keskkonnaorganisatsioonid ja ministeeriumi juhtkond peavad  juba aastaid regulaarselt ümarlauakohtumisi, et arutada aktuaalseid keskkonnaküsimusi. Organisatsioonid ei näe hetkel põhjust kohtumisi jätkata, kui ministeeriumi juhtkond küsimustele ausa vastamise asemel informatsiooni varjab.

Keskkonnaministeeriumi praeguse juhtkonna tegevust on iseloomustanud hoolimatu suhtumine keskkonnaprobleemidesse ja kodanikuühiskonna põhimõtete eiramine. Praeguse looduskaitse haldussüsteemi reformimise kõrval võib näidetena esile tuua veel põlevkivi arengukava, RMK reformi, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise, GMO keskkonda viimise seaduse muutmise, mitmete kõrge looduskaitselise väärtusega alade kaitsestaatuse andmisega põhjendamatu venitamise (nt Ropka-Ihaste ja Suurupi kaitseala) jm.

Käesolevaga palume Vabariigi Valitsusel kuni alternatiivide teadmistepõhise analüüsini peatada puudulikult ettevalmistatud looduskaitsehalduse reformiga seotud  seaduse-eelnõude menetlemine, saata need tagasi Keskkonnaministeeriumisse ning nõuda laiapõhjalist, eksperte kaasavat  analüüsi ja arutelu.

Ühtlasi pöördume Vabariigi Presidendi poole abipalvega leida võimalus oma nõustajate ning vajadusel täiendavate akadeemiliste ekspertide ja loodushoidjate abiga kutsuda üles valitsust sisuliselt süvenema kavandatavate muudatuste riskidesse, toetades seeläbi haritlasi ja loodushoidjaid kodanikuühiskonna ja Eesti loodusressursside kaitsel.

Lugupidamisega,

Eesti Looduseuurijate Selts
Eesti Teaduste Akadeemia looduskaitsekomisjon
Eesti Keskkonnaühenduste Koda

Info: Marek Sammul 527 6204, Urmas Tartes 506 4093


Eesti Keskkonnaühenduste Koda ühendab üheksat keskkonnaorganisatsiooni: Eestimaa Looduse Fond, Eesti Ornitoloogiaühing, Eesti Roheline Liikumine, Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing "Sorex", Läänerannik, Nõmme Tee Selts, Säästva Eesti Instituut, Pärandkoosluste Kaitse Ühing, Tartu Üliõpilaste Looduskaitse Ring.

Koopia: keskkonnaminister Jaanus Tamkivi, keskkonnaministeeriumi kantsler Rita Annus