Eestimaa Looduse Fondil on hea meel kutsuda teid osalema rahvusvahelisel konverentsil "Mires and Wilderness"/ "Sood kui põlisloodus", mis toimub 18.- 20. aprillil 2011 Tartus.

Konverentsi eesmärgiks on tuua kokku  sooteadlased ja spetsialistid ning huvilised, et arutada soode kaitse ja majandamise viimaste arengute üle ning vahetada informatsiooni ja kogemusi riikide vahel.

Konverentsi teemadeks on soode kaitse, -majandamine ja-taastamine lähtudes põlislooduse kontseptsioonist; Ramsari konventsioon, soode ja põlislooduse kaitse arengukavad ning hiljuti läbi viidud märgalade projektide tulemused ja kogemused.

Konverentsi esialgne kava: www.elfond.ee. Konverentsile saab registreeruda: www.conference-expert.eu.

Projekti "Eesti soode looduskaitseline hindamine" ("Estonian Mires Inventory completion for maintaining biodiversity") eesmärgiks on kaasa aidata  Eesti sooalade elurikkuse kaitsele. Selleks on läbi viidud ulatuslik  geobotaaniline inventuur, kogutud andmete baasil tehakse ettepanekuid märgalade kaitseks ja kasutamiseks.

Projekti juhtpartner on  Eestimaa Looduse Fond ning partner on Keskkonnaamet. Projekti lähtekohaks on 1997. aasta projekti "Eesti märgalade kaitse- ja majandamise strateegia" raames  läbi viidud inventuur, mille metoodikast lähtuti ka uue inventuuri puhul, et andmed oleksid võrreldavad.

Kahel välitööde hooajal, 2009 ja 2010, seati eesmärgiks inventeerida 8000 sooala. Projekti käivitumise etapis lähteandmed täpsustusid ning inventeerimine on tehtud rohkem kui 13000 alal. See mahukas töö on olnud võimalik tänu hästitoimivale koosöövõrgustikule, mis hõlmab teadlasi, üliõpilasi ja vabatahtlikke.

Vabatahtliku tööna on inventeerijad teinud aladelt ka fotosid, mis hiljem andmebaasiga ühendatakse. 2009. aastal osales välitöödel umbes 40 inimest ning 2010. a. üle 60 inimese. ELF ja Keskkonnaamet tänavad kõiki inventeerijaid ja nende tugimeeskondi ning botaanikuid, kes liikide määramisel abiks  olid, projekti välitöödel oma panuse andsid.

Projekt on rahastatud Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismi, SA Keskkonnainvesteeringute keskuse ja Ahti Heinla poolt.