Teisipäevast, 14.-16. aprillini osaleb keskkonnaminister Jaanus Tamkivi Prahas Euroopa Liidu keskkonnanõukogu mitteametlikul kohtumisel, mille peateemaks on Euroopa Liidu kohanemine kliimamuutustega.

Istungil tuleb arutusele kliimamuutustega kohanemise valge raamat, mis annab Euroopa Liidule raamistiku ja teeb ettepanekud kohanemisteks vajalikeks tegevusteks. Kohanemisstrateegia väljatöötamine ja rakendamine peaks toimuma kahes osas - aastatel 2009-2012 töötatakse välja kohanemisstrateegiad nii liikmesriikide kui ka EL-i tasemel, aastast 2013 hakatakse strateegiaid ellu viima.

„Eesti peab vajalikuks Euroopa Liidu kliimamuutustega kohanemist hõlmava raamistiku loomist ja asjakohaste valdkondade väljaselgitamist, samal ajal tuleks liikmesriikidele jätta piisav paindlikkus prioriteetide ja rakendatavate kohanemismeetmete osas,“ ütles keskkonnaminister Jaanus Tamkivi.

Kohtumisel arutatakse ka ettepanekut moodustada kliimamuutuste mõjude ja kohanemise juhtgrupp (IASG), kelle ülesanne on lahenduste väljatöötamine kliimamuutustega kohanemise strateegiate loomisel liikmesriikides. Juhtgrupp koosneks liikmesriikide ekspertidest ja esindajatest, kes on seotud riiklike kohanemisprogrammide ettevalmistamisega.

Lisaks arutlevad keskkonnaministrid istungil selle üle, millised valdkonnad ja tegevused tuleks olemasolevatesse kohanemisprogrammidesse ja tegevuskavadesse liita. „Veepuudus ja kõrbestumine, muutused maakasutuses ja ökosüsteemides, üleujutused ja rannakahjustused ning haiguste levik - see on ainult lühiloetelu probleemidest, millele tuleb lahendused leida,“ täpsustas Tamkivi.

Eesti ei ole veel otseselt kliimamuutustega kohanemise tegevusi planeerinud. Need teemad on vaja Euroopa Liidu tasemel läbi töötada ja seejärel riigisiseselt kohandada. „Oluline on, et kohanemisplaani väljatöötamisel arvestatakse oma riigi eripäradega,“ märkis Tamkivi, täpsustades, et kindlasti tuleb analüüsida võimalikke negatiivseid tulevikustsenaariume ning vajadusel läbi viia lisauuringuid ja mõjuhinnanguid pikema aja peale.

Prahas mitteametlikul kohtumisel arutatavaid teemasid ja pakutavaid lahendusi käsitlevad keskkonnaministrid ka tänavu juunis toimuval EL keskkonnanõukogu istungil.