Uuest aastast rakendus nõue registreerida paikse heiteallika käitaja tegevus Keskkonnaametis, mis asendab osadel juhtudel õhusaasteloa omamise nõuet.

  • Majandus
  • 4. jaanuar 2018
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

Eelmisel aastal muutusid leebemaks tegevuste künnisvõimsused, millest alates on nõutav õhusaasteluba ning loa asemel on nüüd kohustuslik paikse heiteallika käitaja tegevuse registreerimine. Muudatuse tulemusel väheneb ettevõtete ja Keskkonnaameti halduskoormus, kuna registreering on senisest õhusaasteloa menetlusest märksa lihtsam ja kiirem protseduur. Näiteks ei toimu registreerimise käigus avalikku väljapanekut ega ole vaja esitada nii mahukaid andmeid, samuti ei maksta registreeringu eest riigilõivu ega hiljem saastetasusid.

Paikse heiteallika käitaja tegevus tuleb registreerida, kui tema põletusseadme, näiteks katla, soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus on üle 0,3 MWth, kuid väiksem kui 1 MWth või kui nimisoojusvõimsus on 1 MWth, kuid põletusseade töötab alla 500 töötunni aastas. Samuti tuleb registreerida õhusaasteloast vabastatud väikese keskkonnamõjuga tanklad, mille summaarne naftasaaduste, muude kütuste, kütusekomponentide või kütusesarnaste toodete laadimiskäive aastas on suurem kui 2000 m3, kuid väiksem kui 10 000 m3.

„Nende tegevuste puhul ei ole reeglina ette näha olulist keskkonnahäiringut, mistõttu õhusaasteloa nõue asendati registreeringu kohustusega, mis vähendab tarbetut bürokraatiat nii ametnikele kui ka ettevõtjatele,“ lausus Dagmar Undrits, Keskkonnaameti välisõhu peaspetsialist.

Registreerimiskohustusega käitaja, kellel on täna veel õhusaasteluba, mis enam pole nõutud, peab Keskkonnaametile esitama loa kehtetuks tunnistamise ning registreeringu taotluse. Kui seda teha aasta esimese kahe kuu jooksul, on võimalik taotleda loa kehtetuks tunnistamist ning tegevuse registreerimist tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2018. Seega on mõistlik taotlus esitada võimalikult kiiresti, hiljemalt 28. veebruariks. Uued käitajad peavad esitama registreerimise taotluse vähemalt üks kuu enne tegevusega alustamist.

Registreerimise kohta leiab lisainfot Keskkonnaameti kodulehelt.