Ettevõtted, kes omavad seadmeid, mis sisaldavad ohtlikke kemikaale ehk polüklooritud bifenüüle (PCB-sid), peavad need seadmed tänavu kasutuselt kõrvaldama või ohtlikust saastest vabastama.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele ei tohi alates selle aasta 31. detsembrist kasutusel olla ühtegi PCB-sid sisaldavat seadet. Üldjuhul sisaldavad kõik ajavahemikul 1930-1980 toodetud kondensaatorid PCB-sid, kuid neid võib olla ka näiteks trafodes.

PCB-d on kemikaalid, mida toodeti maailmas hulgaliselt 1930.-1980. aastatel. Nad on keemiliselt väga püsivad ning kõrge kuumataluvusega ning seetõttu laialdaselt kasutusel elektri- ja hüdraulikaseadmetes ning määrdeainetes. PCB-d on vähki tekitavad ained ning seega ohtlikud inimese tervisele. Organismi võivad nad sattuda hingamis- ja neeluteede või naha kaudu.

1985. aastal keelati Euroopa Liidus rangelt PCB-de kasutamine ja nendega kauplemine. EL nõuete kohaselt tuleb kõrvaldada kõik PCB-sid sisaldavad seadmed nii kiiresti kui võimalik, kuid hiljemalt 2010. aasta lõpuks.

Neil, kellel mainitud seadmeid leidub, tuleb neist teatada Keskkonnateabe Keskusele. Kuna seadmete kõrvaldamise tähtaeg on lähedal, tuleb hakata otsima võimalusi, kellele seadmed üle anda. Teavet selliste ettevõtete kohta saab Keskkonnaametist.

Järelevalvet PCB seadmete kõrvaldamise üle teeb Keskkonnainspektsioon.

Mis asjad on PCB-d?

PCB-d on polüklooritud bifenüülid, polüklooritud terfenüülid, monometüültetraklorodifenüülmetaan, monometüüldikloro-difenüülmetaan, monometüüldibromodifenüülmetaan ja muu valmistis või segu, mis sisaldab mis tahes eelnevalt nimetatud ainet kokku üle 0,005 massiprotsendi. 

Millised seadmed võivad PCB-sid sisaldada?

PCB-sid leidub peamiselt trafodes ja kondensaatorites. Üldjuhul sisaldavad kõik kondensaatorid, mis on toodetud ajavahemikul 1930–1980 PCB-sid.

Kuidas käituda, kui te arvate et te omate PCB seadmeid, kuid kindel ei ole?

Esmalt tasuks tutvuda uuringuga „Polüklooritud bifenüüle sisaldavate seadmete ja jäätmete kaardistamine“ (mille leiad siit). Uuringus on täpsemalt kirjeldatud, millistes seadmetes võib leiduda PCB-sid ning millistes mitte. Kui te ei tea, millise seadmega tegu on või ei selgu ka uuringu põhjal, kas teie seadmetes võib PCB-sid olla, siis tuleb tellida analüüsid akrediteeritud laborilt.

Kuidas käituda, kui teil leidub PCB seadmeid?

Esmalt tuleb olemasolevad seadmed inventariseerida. Selleks tuleb täita keskkonnaministri 22. aprilli 2004. a määruse nr 25 „Polüklooritud bifenüüle ja polüklooritud terfenüüle sisaldavate jäätmete käitlusnõuded“ lisas 1 esitatud inventariseerimisvorm. Täidetud vorm tuleb esitada Keskkonnateabe Keskusele. Kuna seadmete kõrvaldamise tähtaeg on lähedal, tuleb hakata otsima võimalusi, kellele seadmed üle anda. Teavet selle kohta, millisele ettevõttele võib PCB-sid sisaldavaid jäätmeid üle anda, saab Keskkonnaametist.

Järelevalve

Järelvalvet PCB seadmete kõrvaldamise üle teeb Keskkonnainspektsioon. Kontrollitakse ettevõtteid, kes omavad või võivad omada PCB-sid sisaldavaid seadmeid. Kui kontrolli käigus inspektorid avastavad seadme, mis sisaldab, või on kahtlus, et seade sisaldab PCB õlisid, tehakse seadme valdajale kohustus määrata kemikaali koostis. PCB seadme olemasolul tuleb seade inventariseerida ehk arvele võtta riiklikus registris. Lisaks sellele tuleb koostada seadme kasutuselt kõrvaldamise kava. Keskkonnainspektsioon ei ole seni pidanud otstarbekaks määrata rahalisi karistusi, vaid pigem suunab ettevõtjaid seadust täitma selliselt, et alates 2011. aastast ei kasutataks enam keelatud seadmeid.

Keskkonnainspektsioon jätkab PCB seadmete kontrolle ka 2011. aastal. Kui siis veel avastatakse keelatud seadmeid, tehakse valdajale korraldus seadmed koheselt kasutuselt kõrvaldada ning seaduse rikkujaid võib oodata rahatrahv vastavalt jäätmeseadusele.