Euroopa Komisjon esitas Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ja Regioonide Komiteele 14. oktoobril metaaniheite vähendamise EL-i strateegia, mille põhjal hakatakse kavandama regulatsiooni metaaniheite vähendamiseks.

  • Kliima
  • 15. november 2020
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

Metaan on maailmas suuruselt teine kasvuhoonegaaside heite põhjustaja. Strateegia üks meetmetest oleks suunata rahvusvahelisi ettevõtteid parandama oma tarneahelas maagaasi lekkekohti, samuti tõhustada heitkoguste mõõtmist ja aruandlust. Komisjon kaalub ka meetmeid prügilates biojäätmete ladestamise vähendamiseks, kuna prügilasse kogutud biojäätmetest paiskub õhku hulganisti metaani. Nimetatud meetmed aitaksid komisjoni sõnutsi saavutada 2030. aastaks seatud kliimaeesmärke, milleks on emissioonide vähendamine 55% võrra.

Metaan on maailmas suuruselt teine kasvuhoonegaaside heite põhjustaja.

Euroopa Komisjoni hinnangul on praegu veel vara, et võtta õiguslikult siduvaid meetmeid. Suurim metaaniheite allikas on intensiivpõllumajanduslik karjakasvatus, kuid strateegia keskendub hoopis metaanilekete parandamise reguleerimisele, mis komisjoni energeetikavoliniku Kadri Simsoni väitel on kõige kiirem ja odavam lahendus. Roheliste fraktsiooni kuuluvad Euroopa Parlamendi liikmed peavad aga kavandatud meetmeid puudulikuks ja rõhutavad, et metaaniheite vähendamiseks on vaja seada konkreetsed eesmärgid.  

Eelduslikult teeb komisjon Euroopa Parlamendile asjaomaste õigusaktide eelnõu ettepanekud 2021. aastal.