Euroopa Liidu Nõukogu võttis 14. oktoobril vastu järeldused ELi seisukoha kohta 29. novembrist 10. detsembrini Mehhikos, Cancúnis toimuval ÜRO kliimamuutuste konverentsil.

Konverents on järjekordseks etapiks ÜRO kliimaläbirääkimistel, mille eesmärgiks on jõuda rahvusvahelise kokkuleppeni kasvuhoonegaaside emissiooni piiramise kohta 2012. aastale järgneval perioodil, mil Kyoto protokolli esimese kohustusteperioodi kehtivus on lõppenud.

Siiani ei ole läbirääkimistel siduvat kokkulepet saavutatud, kuigi paljud osapooled lootsid selleni jõuda juba 2009. detsembris Kopenhaagenis toimunud kohtumisel. 

Seekordses resolutsioonis kordas nõukogu oma varasemat seisukohta, mille kohaselt eelistatakse Kyoto protokolli järglasena ühtainsat õiguslikult siduvat vahendit.

Samas ollakse valmis ka kaaluma teist kohustusteperioodi Kyoto protokolli alusel, juhul kui sellega oleks kaasatud kõik suuremad majandusruumid. Endiselt on oluline, et maakera temperatuur ei tõuseks kõrgemale kui 2°C võrrelduna industriaalrevolutsiooni-eelse ajaga, milleks on 2050. aastaks kasvuhoonegaaside emissioone vähendada 50% ulatuses.

Valdkondlikest teemadest rõhutati resolutsioonis metsa kaitse ning emissioonide kontrolli mehhanismide tähtsust.