Neljapäevast, 2. aprillist algab Brüsselis kahepäevane Euroopa veekonverents, mille juhtlause on "Sinu vesi, sinu elu. Sukeldu arutellu!" ja kus saab osaleda ka interneti teel toimuva otseülekande kaudu.

Üle-euroopaline veekonverents toimub juba teist korda ning keskendub peamistele Euroopa veemajandusküsimustele. Oluliste teemadena käsitletakse õiglase veehinna kehtestamist, keskkonnaeesmärkide saavutamist, kliimamuutuste ja põllumajanduse mõju veele, hüdroenergia tootmist ja veekogude füüsilist muutmist.

"Tänavune aasta on Euroopa Liidu veepoliitika jaoks määrava tähtsusega, sest aasta lõpuks peab igal liikmesriigil valmis olema veemajanduskava, mis näeb ette abinõud pinna- ja põhjavee hea seisundi saavutamiseks hiljemalt 2015. aastaks," ütles Keskkonnaministeeriumi veeosakonna juhataja Karin Kroon. "Homme Brüsselis algav konverents on vaheetapiks liikmesriikides toimuvatele veemajandust hõlmavatele avalikele aruteludele."

Keskkonnaministeerium alustas veemajanduskavade koostamist ja rakendamist 2001. aastal. Valminud on veemajanduskavad üheksale alamvesikonnale, aasta lõpuks valmivad ka kolme (Ida-Eesti, Lääne-Eesti ja Koiva) vesikonna kavad. "Avalikud arutelud toimusid tänavu märtsi lõpus nii Tallinnas kui ka Tartus ning nende käigus tutvustasime meie veemajanduse olukorda ja arengusuundi," märkis Kroon. "Eesti veekogude seisundit mõjutavad peamiselt põldudelt pärit toitaineterikas vesi ning olmest pärit reovesi."

Krooni sõnul on Eesti elanikud väga huvitatud veemajandusprobleemide lahendamisest. "Suur abi Eesti elanike varustamisel kvaliteetse joogiveega ja kogu elukeskkonna parandamisel on EL toetusmiljarditest," märkis Kroon. "Välja on ehitatud mitmeid suuri vee- ja kanalisatsioonitrasse, veepuhastusjaamu jne. Ka tänavu on juba ligi 5 miljardi krooni ulatuses tehtud otsuseid just veeprojektide rahastamiseks."

Euroopa veekonverents soovib välja selgitada sedagi, kas valmivad veemajanduskavad ning neis toodud eesmärgid ja abinõud nende saavutamiseks on ikka kõigile asjaosalistele vastuvõetavad ega põhjusta näiteks ülemääraseid kulutusi või kohustusi.

Kõikidel huvilistel on võimalik konverentsil osaleda ka interneti kaudu. Seda saab teha konverentsi kodulehel aadressil www.ewc2009.eu.