Strasbourgis, Euroopa Parlamendi täiskogul täna vastu võetud resolutsioon, kutsub üles kehtestama aastaks 2030 siduvad üle-euroopalised taastuvenergia, kasvuhoonegaaside vähendamise ja energiasäästu eesmärgid.

„Europarlamendi tänane hääletus saadab väga selge signaali, et Parlament kavatseb seista  puhaste energialahenduste eest, mis säästavad tarbijatele miljardeid eurosid, loovad väärtuslikke töökohti ja tagavad energiajulgeolekut “, toonitas Eesti Taastuvenergia Koja juht Rene Tammist.

Euroopa Parlamendi otsus on seda märkimisväärsem, et kahe nädala eest Euroopa Komisjoni poolt avaldatud kliima- ja energiaraamistik aastani 2030 oli selgelt väheambitsioonikam, lisas Tammist.

„Ambitsioonikas pikaajaline taastuvenergia eesmärk julgustaks investoreid paigutama raha uute taastuvenergia lahenduste välja töötamisse nagu seda tegi 2008. aastal vastu võetud energia- ja kliimaraamistik. EL kulutab iga-aastaselt ligi 500 miljardit eurot energiakandjate impordile riikidest, millest paljud on ebademokraatlikud ja kasutavad neid vahendeid teisitimõtlejate mahasurumiseks. See raha tuleks jätta Euroopasse ning tõsta läbi tehnoloogiaarenduse tööstuse konkurentsivõimet ja luua tasuvaid töökohti.“, rõhutas Tammist.

Oma seisukoha Euroopa Komisjoni poolt avaldatud kliima- ja energiaraamistikust aastani 2030 ütlevad  lähiajal liikmesriikide esindajad. Seejärel esitab Euroopa Komisjon vajalikud õigustloovad ettepanekud.

MEP-d hääletasid Strasbourgis Delvaux-Szymanski raportit EL 2030. aasta kliima ja energiaraamistikust