• Tallinna kliimastreik (34)
  20. juuni 2019
  Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

  Keskonnaorganisatsioonid leiavad, et: Tallinna linnavalitsus vilistab enda strateegiates sõnastatud säästva arengu planeerimisele; rikub kirjalikke kokkuleppeid linnakodanikega; fabritseerib ebapädevaid uuringuid oma otsuste varjamiseks ja tegutseb hoolimatult nüüdisaegse ja kestliku linnaplaneerimise põhimõtete vastu.

  Kes veel ei tea, siis kümned eksperdid, teadlased ja kodanikud pidasid 2017. ja 2018. aastal pikki läbirääkimisi linnavalitsusega Reidi tee projekti muutmise vajaduste üle. Linnaruumi-spetsialistid selgitasid linnale Russalka pargi olulisust puhkealana, jalakäijate raskusi üle Reidi tee Kadridoru pargist randa jõudmisel ja seda, et laiade teede ehitamisega ummikud mitte ei vähene, vaid hoopis suurenevad. Vaevaliste läbirääkimiste tulemusena sündis kokkulepe Reidi tee mahte vähendada ja edaspidi autoliikluse kasvust enam mitte lähtuda. Kokkuleppele kirjutas alla linnapea Taavi Aas. Hiljutised mõõtmised Reidi tee ehitusobjektil aga näitasid, et linn on teed ehitanud algusest peale kokkuleppest hoolimata esialgse projekti järgi, st lisaradadega ja ilma haljasribadeta. Selline Reidi tee suurendab autoliiklust kesklinna suunal 10 000 auto võrra ja tekitab ummikuid mujal kesklinnas.

  See on küüniline valetamine ja hoolimatus oma sõnade ja tallinlaste suhtes!
  See on viimane piisk niigi õhukese usalduse haihtumiseks! Linnavalitsus peab avaliku ruumi planeerimisel lähtuma parimast nüüdisaegsest teaduslikust teadmisest, mitte ametnike suvast!

  Selle üle, kas Reidi teed on üldse vaja ja kuidas kesklinna viimast mereparki kaasajastada, võib muidugi ka oma meelt avaldama tulla. Samas toimusid need arutelud ja vaidlused juba kaks aastat tagasi - kodanikud tegid endast kõik, aga ei suutnud Reidi nimelist teerulli peatada.

  Tallinna streigil nõuame, et Tallinna linnavalitsus
  1. peatab laiema Reidi tee ehituse ja korrigeerib mereäärt vastavalt ehitushanke projektile;
  2. järgib säästva arengu eesmärke, mis on kirjas linna arengudokumentides ja mille täitmine on eeldus kliima- ja energiaalase linnapeade pakti nõuete ja rohelise pealinna saavutamisele;
  3. lähtub parimast nüüdisaegsest teaduspõhisest linnaplaneerimisest;
  4. viib kohe ja järjepidevalt ellu Tallinna liikuvuskava 2035 põhimõtted ehk eelisarendab ühistransporti kogu Tallinnas ja koos naabervaldadega;
  5. viib ellu Tallinna rattastrateegia;
  6. loob inimmõõtmelise ja säästvat liikuvust võimaldava Tallinna Peatänava ning selle eeskujul järgmised tänavad;
  7. teeb valmis kesklinna üldplaneeringu, millest lähtuvalt läbipaistvalt ja avatult planeerida kesklinna uued arendused (mitte nii nagu praegu, kus üldplaneeringu koostamise ajal plaanitakse juba Estonia pst maa alla kolimida ja Rävala pst läbimurre rajada);
  8. eelisarendab plaanitavale Tallinna suurhaiglale säästvad juurdepääsud;
  9. plaanib juba täna viis uut bussiliini kiirelt arenevasse sadamapiirkonda (praeguse ühe liini asemel) ja valmistab ette sadamat ühendavad trammiliinid;

  ja viskaks prügikasti need iganenud plaanid:
  - Rävala läbimurde ehitamine;
  - Estonia pst maa alla kolimine;
  - neljarealine Tallinna väike ringtee koos tunneliga lennuradade alt;
  - autostumist süvendav parkimise arengukava.

  * Linn peab planeerima meie elukeskkonda selliselt, et probleemid ummikute, ühistranspordi, kliima ja looduskeskkonnaga vähenevad, mitte ei suurene.
  * Linnavalitsus peab pidama kinni kokkulepetest oma kodanikega, olgu nendeks arengukavad, strateegiad või teeprojektid.
  * Küsimus on linnavalitsuse vastutavuses, mitte vabatahtlike pidevas töös kokkuleppeid meelde tuletada ja täitmist kontrollida.

   


ÜLES