Alates homsest hakatakse kogu Euroopa Liitu hõlmavate kriteeriumide alusel ümber hindama kõigi 143 Euroopa Liidus paikneva tuumaelektrijaama ohutusvaru. Selleks viiakse läbi põhjalikud stressitestid, mis hõlmavad nii looduslikke kui ka inimtegevusest tingitud ohtusid.

Maailma rangeimate ohutusstandardite tagamiseks võtab Euroopa Liit arvesse Fukushima õnnetusest tehtud järeldusi ning keskendub testides igasugustele loodusõnnetustele, kaasates ka inimtegevusest tingitud õnnetuste, nagu lennukatastroofide, terrorirünnakute ja muude tahtlike rünnakute mõju.

Euroopa Komisjon ja 27 tuumaohutuse eest vastutavat sõltumatut riiklikku asutust esindav ENSREG leppisid Euroopa Liidu tuumaelektrijaamade ohuhindamise ulatuses ja korras kokku möödunud nädalal.

Komisjon on tihedas kontaktis ka ELi mittekuuluvate riikidega -  eelkõige Šveitsi, Venemaa, Ukraina ja Armeeniaga – ning teeb koostööd nende tuumaelektrijaamade ümberhindamise vallas.

Ohte hakatakse ümber hindama kolmes etapis:

1. Eelhindamine, mille viivad läbi tuumaelektrijaamade käitajad, vastates stressitestide küsimustikule ning esitades tõendavad dokumendid, uuringud ja kavad.

2. Riiklik aruanne, mille koostab riiklik reguleeriv asutus, kontrollides tuumaelektrijaamade käitajate esitatud vastuste usaldusväärsust.

3. Vastastikused eksperdihinnangud. Rahvusvahelised töörühmad vaatavad läbi riiklikud aruanded. Seitsmeliikmelisse meeskonda kuulub üks Euroopa Komisjoni esindaja ning kuus liiget 27 riiklikust reguleerivast asutusest. Meeskondade täpne koosseis määratakse hiljem. Meeskonnad võivad otsustada kontrollida tuumajaamu ka kohapeal.