2007. aastal üle Eesti sõitis Päästeamet jaaniõhtul keskmiselt kuuele-seitsmele tulekahjule tunnis. Peamiselt sõideti välja lõkete peale, millest enamik olid õnneks ohutud – inimesed juures ja olukord turvaline. Mõne lõkke pidid tuletõrjujad siiski kustutama, kuna tuule suund, hoonete kaugus jms ei vastanud nõuetele. Peavalu valmistasid ka autokumme jm sünteetilist materjali põletanud jaanitulelised. Reageerida tuli tavalisest tihedamini ka veeõnnetustele ja liiklusavariidele.

Lõkke tegemine

 • Tuleohutusnõuete eiramine lõkke tegemisel võib ohtu seada meie endi ja kaaskodanike elu, vara ning ümbritseva keskkonna.

 • Välitingimustes lõket tehes peab tulease paiknema metsast vähemalt 30 meetri kaugusel. Lõkkeaseme ümbruses ei tohi olla kulu, prahti ega teisi süttivaid materjale.

 • Hoonete juures tuld tehes peab tulekolde ja hoone vaheline kaugus olema vähemalt 15 meetrit. Arvestada tuleb kindlasti tuule suunda ja tugevust, sest tuulega võivad lõkkest sädemed lennata kolm korda kaugemale kui tavaliselt.

 • Ärge unustage, et looduses tohib tuld teha ainult metsast kaugemal, selleks ettenähtud kohas ning maavaldaja loal! Järgida tuleb ka kohaliku omavalitsuse kehtestatud heakorraeeskirja ning metsa ja muu taimestikuga kaetud alade kohta käivaid tuleohutusnõudeid.

 • Lõke peab olema pideva järelvalve all ning käepärast tuleb hoida esmased kustutusvahendid, näiteks ämbrid veega, jms.

 • Kui tuli peaks kontrolli alt väljuma, tuleb sellest viivitamatult teatada telefonil 112. Peale jaanitule lõppemist tuleb hoolitseda, et tulease saaks kindlasti kustutatud. Lõkketule kustutamiseks sobib kasutada näiteks vett, mulda või liiva.
   
 • Tallinna linna piirides on elanikel jaanituld lubatud teha ainult selleks spetsiaalselt ettenähtud tulekolletes, näiteks välikaminas või grillahjus.

Grillimine

 • Päästeseaduse § 25 järgi vastutab objekti (ehitise või territooriumi) omanik seal tuleohutuse eest.

 • Grillimisel tuleb jälgida, et ei leviks sädemed. Grillahi või muu samalaadne seade peab paiknema kohas, mille läheduses ei ole kergesti süttivaid materjale, asudes ehitistest või põlevmaterjali hoiukohtadest vähemalt viie meetri kaugusel.

 • Grillimisseaseadme paigutusel tuleb kindlasti arvestada tuule tugevust ja suunda. Hoolega tuleb jälgida, et tulesädemed ei satuks katuseräästasse.

 • Seadmed, kus kasutatakse lahtist tuld, peavad pideva järelvalve all olema ning käepärast tuleb hoida esmased tulekustutusvahendid nagu vesi, liiv, muld ja soovitavalt vähemalt kuuekilogrammine pulberkustuti.

 • Pärast grilli kasutamist tuleb kütusel lasta täielikult ära põleda või kustutada põlemisjäägid veega.

Loe ohutuse kohta lisaks: Päästeameti koduleht