Keskkonnaminister Erki Savisaar saatis täna kohalike omavalitsuste juhtidele kirja, milles palub säilitada maanteede ääres paiknevad prügikastid ning luua võimalus jäätmeid liigitada.

  • Jäätmed
  • 24. veebruar 2022
  • https://pixabay.com/photos/garbage-cans-the-garbage-container-3979757/

Transpordiamet plaanib kärbete tõttu kaotada riigimaanteede äärsetest parklatest tualetid ja jäätmekonteinerid, mille ülalpidamine ja tühjendamine maksab 730 000 eurot aastas. Selleks aga, et jäätmed ei satuks edaspidi loodusesse, palub keskkonnaminister kohalikel omavalitsustel jäätmekogumine Transpordiametilt üle võtta.

Minister viitas kirjas, et kehtivate seaduste järgi on kohalikel omavalitsustel kohustus korraldada jäätmehooldust ja heakorda. See hõlmab ka avalike jäätmekonteinerite paigutamist ja tühjendamist, mistõttu oleks reeglipärane, kui maanteede äärse jäätmekogumise korraldaks samuti kohalik omavalitsus.

Ümberkorraldusega oleks võimalik teha samm ringmajanduse suunas ning selleks pakkus minister välja kolm sammu: leppida kokku üle-eestiliselt või piirkondade kaupa ühtsed jäätmekogumisreeglid, paigutada liigiti kogumist võimaldavad mahutid ning kaasata pakendite taaskasutusorganisatsioonid kogumisse ja kulude katmisse.

Ministri sõnul saavad kohalikud omavalitsused kogumiskohtade haldamisest ka väärtuslikku infot. „Kui maanteede ääres on palju kodumajapidamistest pärit segaolmejäätmeid, peab lähipiirkonnas olema veel majapidamisi, mis ei ole korraldatud jäätmeveoga hõlmatud,“ selgitas Erki Savisaar. „Prügistamine annab omavalitsusele teada, et vastavate jäätmete kogumislahendusi on vähe, jäätmeteenus on kättesaamatu või on info jäätmelahenduste kohta puudulik.“

Lisaks märkis minister, et metsa alla sattunud prügi koristamine on oluliselt kallim kui jäätmekogumine, samuti jääb ka hilisemate probleemide tegelemise kulu suure tõenäosusega kohalike omavalitsuste kanda.