Veebruari alguses valminud maaelamute sisekliima, ehitusfüüsika ja energiasäästu uuringus leitakse, et kuigi Eestis keskendututakse peamiselt korterelamute uurimisele ja renoveerimise toetamisele, siis oleks vaja välja selgitada ka teiste elamutüüpide olukord ning välja töötada sobivad renoveerimislahendused.

MTÜ Vanaajamaja, Eesti Vabaõhumuuseumi ja Tallinna Tehnikaülikooli läbi viidud uuring „Maaelamute sisekliima, ehitusfüüsika ja energiasääst I“ keskendub maapiirkonnas asuvatele üksikelamutele. Praeguses etapis pöörati tähelepanu peamiselt enne Teist maailmasõda ehitatud perioodiliselt köetavatele ja kütmata palk-taluelamutele.

Uuringu järgi esines elamutel ehitustehnilisi kahjustusi eelkõige vundamentide, alumiste palkide ja katuste juures. Sisekliima osas iseloomustab uuritud elamuid keskmisest madalam sisetemperatuur, mille põhjused võivad olla elamute suured soojuskaod, ahjude vähene küttevõimsus ja kehv olukord või elanike nõustumine madalama temperatuuriga.

Hoonepiirdeid iseloomustatakse uuringus suure soojusjuhtivuse ja läbipuhutavusega. Vanemate maaelamute energiatõhusust võib uuringu koostajate hinnangul parandada nii hoone soojuskadude vähendamisega kui ka tehnosüsteemide efektiivsuse tõstmisega. Lõpliku valiku juures tuleb arvestada ka maksumust ja maapiirkondade miljööväärtuse säilimist.

Uuritud elamute piirdetarindite ja kandekonstruktsioonide tehniline seisund ja defektid selgitati hoonete ülevaatuse ja ekspertiisi käigus. Et hinnata elamute sisekliimat ja saada lähteandmeid energiaarvutuste jaoks, viidi sisetemperatuuri ja suhtelise niiskuse mõõtmised läbi kahe aasta pikkuse perioodi jooksul kokku 29 elamus.

Lisaks teostati külmasildade kriitilist hindamist, hoonepiirete õhupidavuse mõõtmist, selgitati hallituse või mädaniku kasvu riski ning analüüsiti elamute energiatõhususe parandamise võimalusi. Uuring viidi läbi Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutuse KredEx tellimusel. Uuringu raport on kättesaadav MTÜ Vanaajamaja kodulehel

Allikas: Polvamaa.ee