Keskkonnaministeeriumi tellimusel on valminud „Üle-eestiline maismaalinnustiku analüüs“. Eesti Ornitoloogiaühingu koostatud eksperttöö koondab juba tehtud linnustiku-uuringuid ja annab nende põhjal esialgse ülevaate, millised maa-alad on tuuleparkide rajamiseks sobivaimad.

Lõpliku hinnangu ja vajalikud leevendusmeetmed tuulepargi ehitamisel annab kohaspetsiifiline keskkonnamõjude hindamine. Äsja valminud analüüs on arendajatele ja keskkonnamõjude hindajatele abimaterjal, aidates kokku hoida aega ja raha.

Riik on võtnud eesmärgiks arendada taastuvenergia võimekust, et täita energia- ja kliimaeesmärke. „Samas on meil ka eesmärgiks hoida ja suurendada elurikkust. Nende eesmärkide harmoonias hoidmiseks aitab „Üle-eestiline maismaalinnustiku analüüs“ senisest lihtsamini leida potentsiaalseid tuuleenergiaks sobivaid maismaa-alasid võimalikult vähe loodusväärtusi kahjustades,“ rääkis Keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakonna peaspetsialist Mariliis Paal.

„Selline uurimistööde koondülevaade aitab tuuleenergeetika rajajatel ja kohalikel omavalitsustelel saada kiiret ja teaduslikult põhjendatud teavet tuuleenergiale sobivate maa-alade kohta,“ ütles Paal.

Ornitoloogiaühingu linnukaitse programmijuht Veljo Volke selgitas, et töös on peamise tähelepanu all linnuliigid ja -rühmad, kes on tuuleparkide suhtes tundlikud. „Olemasolevate andmete põhjal oleme koostanud ülevaate Eesti maismaalinnustiku paiknemisest, rändekoridoridest ja toitumisaladest. Seda eelkõige tuuleenergeetika arendamise spetsiifikast lähtudes.“

Sarnane koondmaterjal on juba olemas mere kohta, maismaa linnustiku analüüs on selle järg.

Mariliis Paali sõnul on valminud analüüs abivahendiks eelkõige planeerijatele, keskkonnamõjude hindajatele ja kohalikele omavalitsustele, andes neile teadmise, millistel aladel on linnustikule suuremad ja väiksemad negatiivsed mõjud ja kus saab väiksemate uuringutega ning kiiremini tuuleparkide arendamist kavandada. Samuti on analüüsis välja toodud võimalused negatiivsete mõjude leevendamiseks, kuid spetsiifilised meetmed töötatakse välja ka edaspidi keskkonnamõjude hindamise käigus.

Analüüsi saab aluseks võtta nii planeerimisprotsessis olevate tuuleparkide kui ka uute rajamisel, sh näiteks järelseire meetodid, uuringuvajadused jne. Kui juba planeerimises olevate tuuleparkide alad jäävad piirkondadesse, millel on mõnele linnuliigile või -liikidele negatiivne mõju, on vajalik hinnata planeeritava tuuliku mõju olulisust konkreetse liigi elupaigale. Jätkuvalt annab lõpptulemuse tuuleparkide rajamise keskkonnamõjude kohta aga kohapõhiselt läbiviidav keskkonnamõjude hindamine. 

Loodusväärtustega arvestamine on üks olulisemaid kriteeriumeid tuuleparkide planeerimisel ja linnustik on tuuleparkidest üks enim mõjutatud liigirühm.

Analüüsiga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi kodulehel: Uuringud, projektid ja analüüsid | Keskkonnaministeerium (envir.ee)