Keskkonnaministeeriumile on esitatud neli kaevandamisloa taotlust Nabala lubjakivi maardla alale. Eesti keskkonnregistri maardlate nimistu andmetel andmetel paikneb siin enam kui 50 miljoni kuupmeetri suurune aktiivne ehituslubjakivi tarbevaru. Ministeeriuim on võtnud kaevandamisloa taotlused menetlusse ja algatanud keskkonnamõju hindamise.

Nabala maardla puhul on tegemist keerulise veerežiimiga karstialaga, mille piires esineb ka atraktiivne ja unikaalne Nõiakaevuna tuntud tõusuallikas. Keskkonnamõju hindamine peab selgitama, millistel tingimustel või kas üldse on kaevandamine Nabala lubjakivimaardlas võimalik.

Kui kaua kõikide vajalike uuringute teostamine ning ka koosmõju hindamine aega võtab, ei ole praegu teada. Seni on toimunud kolme keskkonnamõju hindamise programmi avalikud arutelud ja need programmid (Nõmmküla, Nõmmevälja ja Tammiku) on ka heaks kiidetud. Programmide alusel toimub keskkonnamõju hindamine. Kõige kaugemale on jõutud kavandatava Nõmmküla karjääri keskkonnamõju hindamise aruandega. Ministeeriumi nõudel tuleb ekspertidel hinnata ka kõiki piirkondi koos, et selgitada välja taotletava kaevandamise kumulatiivne ehk ühismõju.

Eesti Geoloogiakeskus on uurinud Nabala lubjakivimaardla kõigi kavandatavate karjääride mõju põhjavee seisundile. 

Selle kohta, mis juba tehtud, on materjalid nii Keskkonnaministeeriumi kui ka kohalike omavalitsuste kodulehtedel.

10. märtsil 2010 käsitles maavarade kaevandamist (sh kavandatavat kaevandamist Nabalas) ka Riigikogu. Küsimustele vastate ütles peaminister Andrus Ansip muuhulgas: "Loa väljaandja peab olema absoluutselt veendunud, et ta ei tekita keskkonnakahju selle loa väljaandmise tagajärjel vallanduva kaevandamisprotsessi ja kõige muuga. Kui tal absoluutselt kindlat veendumust ei ole, et kahju keskkonnale ei teki, siis ta ei saa seda luba välja anda. See on minu arusaamine asjadest ja ma tean, et ka keskkonnaministril on täpselt samasugune seisukoht. Ta on kinnitanud minu meelest ka siin Riigikogus, et mitte mingil juhul ei anta välja luba kindlalt teadmata, et see järgnev kaevandamisprotsess võiks kuidagimoodi ohustada sedasama Tuhala nõiakaevu, aga ka keskkonda  laiemalt." (Vaata Riigikogu stenogrammi.)

Keskkonnaministri arvamus: Mida teha Nabalaga?

Loe lisaks:

* Eesti Geoloogiakeskuse uuring
"Nabala lubjakivimaardla rajatavate karjääride mõju põhjavee seisundile"

Nõmmküla:

* faili ikoon Nabala lubjakivimaardlasse kavandatava Nõmmküla karjääri rajamise ja töötlemisega kaasneva keskkonnamõju hindamise (KMH) programm
* Nabala lubjakivimaardlasse kavandatava Nõmmküla mäeeraldise georadari uuring
* faili ikoon Nabala lubjakivimaardlasse kavandatava Nõmmküla karjääri rajamise ja töötlemisega kaasneva KMH programmi heakskiitmine (vastus Merko Kaevandustele)
* faili ikoon Nabala lubjakivimaardla kavandatava Nõmmküla karjääri keskkonnamõju hindamisest (vastus AS Riveritole)
Nabala lubjakivimaardlasse kavandatava Nõmmküla mäeeraldise keskkonnamõju hindamise aruanne

Nõmmevälja:

* faili ikoon Nabala lubjakivimaardla Nõmmevälja karjääri rajamise ja lubjakivi kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise (KMH) programm
* faili ikoon Nabala lubjakivimaardla Nõmmevälja karjääri rajamise ja lubjakivikaevandamise KMH programmi heakskiitmise otsus (vastus Geoloogiakeskusele)

Tammiku: