MTÜ Ökomeedia järgib vabaühenduste eetikakoodeksit

1. MTÜ Ökomeedial Bioneeri portaali eestvedajana on selgelt arusaadav missioon. MTÜ Ökomeedia järgib oma missiooni täitmisel põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid.

2.MTÜ Ökomeedia Bioneeri portaali eestvedajana väljendab ja esindab inimeste erinevaid huvisid ja vajadusi. Vabaühendus kaasab inimesi läbi kodanikumeedia kodanikuühiskonna edendamisse.

3. MTÜ Ökomeedia Bioneeri portaali eestvedajana kui ühiskonnaliikmete vabatahtlik ühendus väärtustab oma liikmeid, kindlustab ühenduse demokraatliku juhtimise, hoiab ühenduse juhtivkogud ja töötajad vastutavana, reageerib nende väärtegudele.

4. MTÜ Ökomeedia Bioneeri portaali eestvedajana peab inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks, väärtustab kodanikke ja nende vabatahtlikku tööd. Bioneeri toimetuse moodustavadki vabatahtlikud.

5. MTÜ Ökomeedia Bioneeri portaali eestvedajana püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid töötulemusi.

6. MTÜ Ökomeedia Bioneeri portaali eestvedajana, saades vahendid oma tegevuseks peamiselt toetajatelt ja annetajatelt, kasutab saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.

7. MTÜ Ökomeedia Bioneeri portaali eestvedajana ilmutab kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu. Kodanikumeedia on selles vallas hea tööriist.

8. MTÜ Ökomeedia Bioneeri portaali eestvedajana, nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende rakendamises ebapädevust ja ebaõiglust, teeb tööd nende muutmiseks.

9. MTÜ Ökomeedia Bioneeri portaali eestvedajana ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks, eesmärkide ja avalikkuse tähelepanu saavutamiseks. Vägivallavastane seisukoht kehtib ka Bioneeri kaastööde sisu osas. 

10. MTÜ Ökomeedia Bioneeri portaali eestvedajana kasutab loodus-, inim- ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikult, arvestades tänaste ja tulevaste põlvede vajadustega. Bioneeri toimetus kasutab oma tegevuses rohelise kontori põhimõtteid.

11. MTÜ Ökomeedia Bioneeri portaali eestvedajana lähtub nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidub topeltrahastamisest.

12. MTÜ Ökomeedia Bioneeri portaali eestvedajana annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.

13. MTÜ Ökomeedia Bioneeri portaali eestvedajana peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast.

14. MTÜ Ökomeedia Bioneeri portaali eestvedajana avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas. 

15. Informatsioon MTÜ Ökomeedia missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta on avalik ja arusaadav.

16. MTÜ Ökomeedia Bioneeri portaali eestvedajana suhtleb avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.

17. MTÜ Ökomeedia Bioneeri portaali eestvedajana on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.

18. MTÜ Ökomeedia Bioneeri portaali eestvedajana on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning hoidub sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime.

19. MTÜ Ökomeedia Bioneeri portaali eestvedajana ja seal tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtab ühendus tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.

20. MTÜ Ökomeedia Bioneeri portaali eestvedajana peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest.

21. MTÜ Ökomeedia Bioneeri portaali eestvedajana austab teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust. Bioneer on range suhtumisega autorikaitse osas, õpetame seda ka oma vabatahtlikele.

22. MTÜ Ökomeedia Bioneeri portaali eestvedajana tunnustab mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.

23. MTÜ Ökomeedia Bioneeri portaali eestvedajana ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.