Kahel viimasel aastal Muuga-Maardu piirkonnas korraldatud välisõhu kvaliteedi ja lõhnahäiringu uuringu tulemuste põhjal kohustab Keskkonnaamet seitset piirkonna ettevõtet koostama tegevuskava lõhnaainete esinemise vähendamiseks.

  • Maamajandus
  • 29. juuni 2022
  • Foto: Metsataevas. Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Eesti Keskkonnauuringute Keskuse uuringuga hinnati piirkonna õhukvaliteeti ja lõhnahäiringu esinemise sagedust. Samuti vaadati, kas 2013. aasta mõõtmiste järgselt koostatud lõhnaaine esinemise vähendamise tegevuskavades toodud meetmete rakendamine oli tulemuslik. Uuringusse kaasati ka teised potentsiaalsed häiringuallikad, kes võivad oma tegevusega mõjutada piirkonna õhukvaliteeti.

Uuring näitas, et Muuga ja Maardu piirkonnas on õhukvaliteet viimaste aastate jooksul paranenud, kuid esineb lõhna häiringutaseme ületamist mitme käitise koosmõjul. Nüüd on Keskkonnaamet koos ettevõtetega alustanud lahenduste otsimist lõhnaprobleemi vähendamiseks.

Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra rõhutab hea õhukvaliteedi tagamise tähtsust. „Muuga ja Maardu piirkonda on koondunud palju tööstust ja muid ettevõtteid. Kui nende tegevus mõjutab õhukvaliteeti, siis peavad nad ka läbi mõtlema, kuidas lõhnaprobleeme lahendada. Selleks ootamegi seitsmelt piirkonna ettevõttelt, mille tegevuse koosmõjul lõhnahäiringuid tuvastasime, lõhnaaine esinemise vähendamise kava ja ka selle ellu viimist,“ ütles Rainer Vakra.

Keskkonnaamet tutvustas Muuga-Maardu piirkonna ettevõtetele välisõhu uuringu tulemusi ning planeeritavaid järeltegevusi 16. juunil. Keskkonnaameti keskkonnakasutuse järelevalve arendusosakonna peainspektor Kuldar Rikma sõnul oodatakse kuu aja jooksul ettevõtete kommentaare ja tähelepanekuid.

„Ettevõtete tagasiside põhjal viib Eesti Keskkonnauuringute Keskus uuringu aruandesse muudatused, kui need on asjakohased. Uuringu aruande lõppversioon valmib augusti teiseks pooleks ja siis tutvustame seda lähemalt ka avalikkusele,“ selgitas Kuldar Rikma.

Lõhnaaine häiringutaset koosmõjus ületanud ettevõtted peavad koostama ja esitama Keskkonnaametile heakskiitmiseks lõhnaaine esinemise vähendamise kava, millega määratud abinõud peavad tagama lõhnaaine esinemise, levimise ja ärritava lõhnataju vähenemise kohalikele elanikele kehtestatud taseme ulatuses. Keskkonnaamet kontrollib kavas esitatud meetmete täitmist.

Varasemalt on sarnaseid uuringuid Muuga-Maardu piirkonnas läbi viidud aastatel 2006-2007 ja 2013-2014.

2014. aasta uuringuga tuvastati lõhnaaine häiringutaseme ületamine Muuga sadamaga piirnevates elamupiirkondades. Selle tulemusena koostasid kolm ettevõtet lõhnaaine esinemise vähendamise tegevuskava, mis on praeguseks hetkeks rakendatud.

Varem koostatud tegevuskavad ja nendes kirjeldatud meetmed on leitavad Keskkonnaameti kodulehelt.