Neljapäeval, 2. aprillil algusega kell 18 toimub Saku vallamaja suures saalis (Teaduse 1) Nabala lubjakivimaardla Nõmmküla karjääris kavandatava lubjakivi kaevandamise keskkonnamõju hindamise aruande avalik arutelu.

Kavandatava karjääri keskkonnamõju hindamise (KMH) aruanne käsitleb kaevandamise mõju põhja- ja pinnaveele, mullastikule, taimestikule ja loomastikule, maapõuele ja rajatistele, välisõhule, liikluskoormusele ja kinnisvarale. Lisaks on eksperdid andnud oma hinnangu kaevandamise käigus tekkida võivale mürale, jäätmetele ja kogu kohalikule elukeskkonnale. Kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindas OÜ Inseneribüroo Steiger, kelle esindajad teevad kohapeal aruandest ülevaate.

Avaliku arutelu korraldab AS Riverito, kes taotleb Nõmmküla karjääris ehituslubjakivi kaevandamise luba. Kaevandada soovitakse 7 454 000 m³ ehituslubjakivi, mäeeraldise pindala on 47,78 ha. Kaevandamise luba taotletakse 30 aastaks maksimaalse aastatoodanguga 600 000 m³. Lubjakivi kavandatakse kasutada üld- ja teedeehituses. Kuna tegu on üleriigilise tähtsusega maardlaga, otsustab kaevandamisloa andmise või sellest keeldumise Keskkonnaministeerium pärast KMH aruande lõpliku versiooniga tutvumist ja selle heakskiitmist.

Kavandatava Nõmmküla karjääri KMH aruandega saavad tutvuda kõik huvilised Keskkonnaministeeriumi koduleheküljel aadressil http://www.envir.ee/91619. Lisaks on aruanne paberkandjal saadaval Keskkonnaministeeriumis (Narva mnt 7a, tuba 738, kontaktisik Taavi Raik, tel 626 0741, e-post taavi.raik@envir.ee), Saku vallavalitsuses (Teaduse 1), Kiili vallavalitsuses (Nabala tee 2A), Kohila vallavalitsuses (Vabaduse 1) ja Kose vallavalitsuses (Hariduse 1).

KMH aruande kohta saab arvamusi, küsimusi, ettepanekuid ja vastuväiteid esitada nii avaliku arutelu ajal kohapeal kui ka kirjalikult kuni 2. aprillini aadressil Narva mnt 7a, 15172 Tallinn või keskkonnaministeerium@envir.ee.

Vaata lisaks http://www.envir.ee/1093543.