2021. aastal aitasid Neste taastuv- ja ringmajanduse lahendused vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid maailmas 10,9 miljonit tonni*. See on võrreldav 1,7 miljoni keskmise ELi kodaniku aastase süsinikujalajäljega (allikas: Maailmapank) või 4,2 miljoni sõiduauto eemaldamisega teedelt terveks aastaks.

  • Energeetika
  • 18. veebruar 2022
  • https://pixabay.com/photos/co2-carbon-dioxide-carbon-oxygen-3139225/

"Kasvuhoonegaaside heitkoguste 10,9 miljoni tonni võrra vähendamisega oleme enam kui poolel teel oma eesmärgi saavutamise suunas - aidata oma klientidel vähendada 2030. aastaks taastuvenergia ja ringmajanduse lahenduste abil heitkoguseid vähemalt 20 miljoni tonni CO2e võrra aastas," ütleb Neste kontserni president ja tegevjuht Peter Vanacker. 

"Tunnistame, et peame sealjuures vähendama ka oma kliimamõjusid, ja seetõttu pikendasime 2021. aastal oma ambitsioonikat kliimaeesmärki saavutada 2035. aastaks süsinikuneutraalne tootmine ning seadsime konkreetse eesmärgi Scope 3 heitkoguste osas. Me võtame endale kohustuse 2040. aastaks minna üle süsinikuneutraalsele väärtusahelale ja vähendada müüdud toodete kasutusfaasi heitkoguste intensiivsust** 2040. aastaks 50% võrra võrreldes 2020. aasta tasemega. Me saavutame selle taastuvaid ja ringmajanduse lahendusi kasutades ning töötame koos tarnijate ja partneritega, et vähendada emissioone kogu väärtusahela ulatuses. Eesmärk on jõuda oma kohustusega süsinikuneutraalse tootmiseni 2035. aastaks ning selleks ajaks oleme me identifitseerinud üle 100 meetme, millega tootmises heitkoguseid vähendada – mõned neist on juba ellu viidud, näiteks on tarnijatega sõlmitud palju tuuleenergia lepinguid,“ lisab Vanacker.

Nestel on rafineerimistehased Soomes, Hollandis ja Singapuris, kus toodetakse täielikult taastuvatest toorainetest taastuvaid tooteid. Nende tehaste praegune aastane tootmisvõimsus on ligikaudu 3,3 miljonit tonni.

„Kuna nõudlus taastuvenergiatoodete järele kasvab, seda mõjutab oluliselt suuremate kliimaambitsioonide ja kliimaregulatsioonidega seonduv, suurendame me pidevalt oma taastuvtoorainest toodangu tootmisvõimsust. Kui 2023. aasta esimese kvartali lõpus alustab tööd meie Singapuri rafineerimistehase laiendus, suureneb meie aastane taastuvtoodangu tootmisvõimsus 4,5 miljoni tonnini. Koos meie Rotterdami jätkusuutliku lennukütuse (SAF) projektiga loodame me saavutada SAF-i tootmisvõimsuse 2023. aasta lõpuks 1,5 miljoni tonnini aastas,” jätkab Vanacker. 

Kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine ja toornaftapõhiste toodete asendamine taastuvate ja ringmajanduslahendustega on Neste strateegia ja oluline osa ettevõtte jätkusuutlikkuse visioonist. Neste arvutustes kütusetoodete süsiniku jalajälje kohta võetakse arvesse nende toodete elutsüklit: alates tooraine valmistamisest kuni lõpptoote lõppkasutuseni. See tähendab, et Neste jätkusuutlik ja ringimajanduslik toodang võimaldab oluliselt vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid, mis aitab klientidel säästa oma või kasutatava toodangu süsinikujalajälge. 


*) Olelusringi heitkoguste ja heitkoguste vähendamise arvutamiseks kasutatav meetod vastab EL taastuvenergia direktiivile II (EL)2018/2001.

**) Kasutusfaasi emissiooniintensiivsus arvutatakse Neste poolt müüdavate toodete kasutamisest tekkivate heitmete jagamisel müüdud energia koguhulgaga (gCO2e/MJ).