Täna, 2. veebruaril avas Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon Nigulas märgalade uurimis- ja seirekeskuse, mille eesmärk on toetada uuenduslike töömeetodite kasutuselevõttu looduskaitses ja pakkuda tuge teadlastele märgalakompleksi uurimiseks.

„Tänapäevase kaitsekorralduse üheks eelduseks on hästi toimiva seiresüsteemi olemasolu. Nigula looduskaitseala näol on tegemist ühega kolmest piiriülese Põhja-Liivimaa märgala kompleksi kuuluva Ramsari alaga,“ ütles Keskkonnaministeeriumi nõuniku kt Hanno Zingel. „See eeldab koostööd mõlema riigi looduskaitsjate vahel.“

Nigula uurimis- ja seirekeskuse avamisega tähistatakse rahvusvahelist märgalade päeva, täpsemalt märgalasid kaitsva Ramsari konventsiooni allakirjastamise aastapäeva. „Keskuse loomisel ongi lähtutud selle konventsiooni põhimõtetest, nagu näiteks koostöö ja innovaatilised lahendused. Nõnda on uurimistööde eesmärk testida just uusi tehnoloogilisi lahendusi, mis võimaldaksid märgalade kaitsekorraldusest saada paremat tervikpilti ja tagasisidet,“ märkis Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni looduskaitse juhtivspetsialist Agu Leivits.

Nigula seire- ja uurimiskeskus kavatseb teha tihedat koostööd Tartu Ülikooli bioloogilise mitmekesisuse tippkeskusega ja teiste ülikoolidega nii Eestis kui välismaal, mis võimaldab teadlastele ja ülikoolide tudengitele välitöö praktikat ja uurimisvõimalusi. „Eesti kaitsealade, eriti märgalade vastu, on välismaalastel väga suur huvi, seega otsustasime luua võimaluse ka uurijatele Eestist väljapool,“ ütles Levits.

Keskus valmis tänu Euroopa territoriaalse koostöö INTERREG IIIA Eesti-Läti programmi projektile WETLIVONIA, mida kaasrahastas Keskkonnaministeerium, Siseministeerium ja SA Keskonnainvesteeringute Keskus. Projekti viisid koostöös ellu Häädemeeste Vallavalitsus, Põhja-Vidzeme Biosfäärikaitseala ja Riiklik Looduskaitsekeskus.