Vastavalt 15. juulil jõustunud muudatustele välisõhu kaitse seaduses peavad kõik paiksete fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate seadmete paigalduse ja hooldusega tegelevad ettevõtted taotlema käitlemisluba.

Fluoritud kasvuhoonegaasid on ohtlikud nii inimesele kui ka keskkonnale ja seega on oluline, et neid aineid sisaldavaid seadmeid paigaldaksid ning hooldaksid väljaõppe saanud spetsialistid, kellele on väljastatud käitlemisluba.

Käitlemisloa taotlus tuleb Keskkonnaametile esitada hiljemalt 1. oktoobriks 2012, soovitatavalt elektrooniliselt Keskkonnaameti e-teenuste portaali kaudu (https://eteenus.keskkonnaamet.ee/).

Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet ja Keskkonnauuringute Keskus korraldasid septembris viis seminari, kus käsitleti käitlemisloa taotlemist ja muudatusi õigusaktides.

Muuhulgas tutvustati lubade elektroonilise taotlemise võimalusi Keskkonnaameti e-portaalis. Seminarid toimusid Tallinnas, Tartus, Jõhvis ja Pärnus ning osalejaid oli üle saja.

Seminaridel esitatud ettekanded on leitavad Keskkonnaameti kodulehel käitlemislubade rubriigis aadressil http://www.keskkonnaamet.ee/teenused/valisohukaitse/fluoritud-kasvuhoonegaasid-ja-osoonikihti-kahandavad-ained/kaitlemisload/.