Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni valitsustevaheline kalapüügikomisjon leppis äsjatoimunud istungil kokku püügikorralduse Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel tänavu teiseks poolaastaks, teatas Keskkonnaministeerium.

Kuna röövkalade – ahvena ja koha – arvukus on Peipsi järves suur, napib seal tinti, kes on ahvena ja koha peamine toiduobjekt. Seetõttu võib vastavalt mõlema riigi teadlaste soovitusele suurendada röövkalade väljapüüki. Valitsustevaheline kalapüügikomisjon leppis kokku, et 1. septembrist kuni 15. novembrini võib Peipsi järvel püüda põhjanooda ehk mutnikuga, mille silmasuurus on minimaalselt 48 mm. Ühe püügivahendiga võib püüda maksimaalselt 40 püügipäeva.

Ka nakkevõrkudega püüki võib alustada 1. septembrist. Püügikvootide täitumisel tuleb aga püük lõpetada. Kuna sügisel satub püügivahenditesse palju väikest, 2009. aasta tugeva põlvkonna koha, keda ei saa enam eluvõimelisena vabastada, siis lepiti kokku, et 1. septembrist kuni 15. novembrini võib peenesilmaliste püügivahenditega püüda 30-sentimeetrise alammõõduga koha.

Samuti otsustas komisjon, et Eesti kalurid võivad 2011. aastal püüda 700 tonni koha. Seda on 100 tonni võrra rohkem, kui möödunud aasta lõpus kokkulepitud maksimaalne lubatud väljapüük.

„Tänu koha alammõõdu vähendamisele ja püügikvoodi suurendamisele saavad kalurid aktiivpüügivahenditega püüda järves ülekaalu saavutanud ahvenat; seejuures pikeneb tunduvalt sügisene püügihooaeg,“ ütles Eesti delegatsiooni juhtinud Keskkonnaministeeriumi asekantsler Andres Talijärv. „Selline on ka teadlaste soovitus, sest muidu võib ahven hakata tõsiselt pärssima Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve teisi kalaliike.“

Nii Eesti kui ka Vene delegatsiooni liikmed olid mures ka ebaseadusliku püügi pärast Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel. Nende üksmeelne otsus oli, et üheks ebaseadusliku kalapüügi vähendamise võimaluseks on tööndusliku kalapüügi ühine kontrollimine ja tõhus püügiandmete kogumine. Otsustati ühiseid kontrollreide jätkata ka 2011. aasta sügisel. Järgmise aasta sügiseks püütakse leida võimalused, et varustada mõlema riigi mutnikupüügi laevad satelliitjälgimisseadmetega.