Alates esmaspäevast, 15. aprillist kontrollib Keskkonnaamet pesitsusrahust kinnipidamist metsatöödel. Ka sel aastal keskenduvad plaanilised kontrollreidid kaitsealadele ja linnurikastele metsadele, kus rikkumisel oleks linnustikule eriti suur mõju. Reidid kestavad juuni lõpuni.

Kõige intensiivsem pesitsusperiood on kevad ja suve algus, mil lindudele peab andma võimaluse järglaste saamiseks ja üleskasvatamiseks. Lindude pesitsusaegne häirimine on seadusega keelatud ning Keskkonnaamet kontrollib selle keelu järgimist.

„Kontrollide eesmärk on teavitada avalikkust ja metsaomanikke lindude pesitsusperioodist ning peatada vajadusel raie, et vältida pesade hävitamine ja kahjustamine või lindude pesitsemise häirimine,“ selgitas Keskkonnaameti peadirektori asetäitja järelevalve valdkonnas Olav Avarsalu.

Kontrollide kavandamisel keskendub Keskkonnaamet eelkõige kaitsealadele ja linnurikastele metsadele, kus mõju metsalinnustikule on kõige suurem. Kaitsealadel on raiete piiramine põhjendatud kogu territooriumil, kuna need alad on loodud elurikkuse kaitseks, arvestades liikide vajadusi.

Kui kevadsuvine raie on tõepoolest vältimatu, siis tuleb vältida raiet vanemates linnurohketes metsatüüpides, eelkõige lehtpuu enamusega salu- ja laanemetsades, kus on suurem metsalindude liigiline mitmekesisus ja asustustihedus. Kevadiste pesitsusrahu häiringute tuvastamisel ja raiete piiramisel lähtub Keskkonnaamet mõistlikkuse ning proportsionaalsuse printsiibist. „Meie inspektorite kõrgendatud tähelepanu all on metsad, kus on tõenäoliselt 6 või enam linnupesa hektari kohta. Raietöödega lubatakse jätkata, kui kuulda ega näha ei ole ühtegi lindu,“ täpsustas Avarsalu.

Pesitsusrahu perioodil on metsakaitseekspertiisi alusel lubatud aktiivse üraskikolde likvideerimine, sest üraskite tõrjeks on hädavajalik just kevadine raie.   

Keskkonnaamet koos Keskkonnaagentuuriga töötas välja puistute maatriksi, kus tõenäolist linnurikkust ja pesitsemise tõenäosust hinnatakse puistu vanuse ja kasvukohatüübi andmeid arvestades. Metsaomanikud saavad kontrollida eraldise kasvukohatüüpi ja vanust metsaportaalis ning selle alusel hinnata lindude pesitsemise tõenäosust.

Eelmisel aastal pesitsusrahu ajal peatati 32 raiet ja tuvastati 10 kaitsealuse liigi pesitsemine.

Nõu ja abi saamiseks saab pöörduda Keskkonnaameti klienditoe poole telefonil 662 5999 või e-posti teel klienditugi@keskkonnaamet.ee.


Planeeritud järelevalve toimub 15. aprillist kuni 30. juunini. Kontrollide tegemisel lähtub Keskkonnaamet pesitsusrahust kinnipidamise kontrollimise juhendist.