Keskkonnaameti ja Maa-ameti koostöö tulemusena on Maa-ameti geoportaalis (Maa-ameti geoportaal> Looduskaitse ja Natura 2000> pool-looduslike koosluste kiht) võimalik nüüdsest vaadata poollooduslike koosluste esinemisalasid.

Iga ala kohta on võimalik vaadata alale omistatud nelja kohalist elupaigatüübi koodi ning koodile vastavat eestikeelset nimetust. Pool-looduslikud kooslused on liigirikkad niidud, mis vajavad hooldamist.

Tuntumad ja laialdasemalt levinud poollooduslikud kooslused Eestis on rannaniidud, lamminiidud, loopealsed, luhaniidud, aruniidud, puisniidud, puiskarjamaad ja soostunud niidud. Nende niitude hooldamiseks ja taastamiseks on võimalik taotleda toetusi, mille kohta saab täpsemat infot Keskkonnaametist.