1. detsembril alustas Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) taotluste vastuvõttu maapiirkondade mikroettevõtjatelt, kes soovivad investeerida maaelu ja –majandust mitmekesistavatesse suurprojektidesse. Toetuse suurus ühe taotleja kohta jääb vahemikku 1,56-4,69 miljonit krooni.

Meetme eesmärk on abistada maapiirkondades mittepõllumajandusliku mikroettevõtluse arendamist ja põllumajandusettevõtjate tootmise mitmekesistamist muu maaettevõtlusega (sh maaturism) väljaspool traditsioonilist põllumajandust. Siia alla kuulub ka biomassist biokütuse, -elektri ja –soojuse tootmine turustamise eesmärgil ning elukvaliteedi parandamisega seotud teenindusalase ettevõtluse edendamine.

„Maaelu mitmekesistamiseks sai kuni 1,56 miljoni krooni suurust toetust Maaelu arengukava meetmest 3.1 sai tänavu taotleda ka varem, aga seekord ootame taotlusi vaid suurprojektide kohta,“ rõhutas PRIA arengutoetuste osakonna juhataja asetäitja Mati Mõtte.

„Suuremamahulisemad investeeringud võivad anda probleemide lahendamisele maapiirkonnas kiirema ja mõjusama tulemuse. Eriti vajavad suuremaid investeeringuid tööstusettevõtted ja bioenergia tootmise juurutamine ning kui selline projekt on edukas, siis mõjutab see positiivselt kogu piirkonna sotsiaalmajanduslikku arengut,“ ütles Mõtte. Ta lisas, et võrreldes meetme 3.1 eelmise taotlusvooru rakendusmäärusega on suurprojektide taotlusvooru tingimustes mitu muudatust, mida tuleks taotluse vormistamisel jälgida.

Toetuse taotleja peab vastama mikroettevõtja või põllumajandusega tegeleva mikroettevõtja tingimustele, bioenergia tootja võib olla ka keskmise suurusega põllumajandustootja. Nende investeeringuobjekt peab asuma vallas või alla 4000 elanikuga väikelinnas.

Suurprojektide taotlusvoorus on minimaalne toetussumma ühe taotleja kohta 1 564 661 krooni ja maksimaalne 4 693 980  krooni programmiperioodil 2007-2013.  Toetuse määr on kuni 50% investeeringuobjekti kulu maksumusest, ülejäänud osa investeeringu mahust peab moodustama omaosalus. Taotlusvooru eelarve on 121,4 mln krooni.

Käesoleva meetme vahendusel pakutav abi on näide sellest, kuidas lisaks traditsioonilisele põllumajandustootmisele, metsandusele ja kalandusele toetavad Euroopa Liit ja Eesti riik ka maapiirkondade elukvaliteedi parandamist, seal tegutsevate ettevõtjate elujõulisuse ja jätkusuutlikkuse suurendamist, maal töökohtade lisandumist. Meetme 3.1 eelmises taotlusvoorus (väiksematele projektidele) määras PRIA möödunud kuul 278 taotluse alusel toetusi kokku 272 mln krooni.

Infot toetuse taotlemise tingimuste kohta ja taotlusvorme saab PRIA maakondlikest teenindusbüroodest ja kodulehelt http://www.pria.ee/riiklikud_toetused/maapiirkonnas_majand_1/, lisateavet võib küsida investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678. Taotlusi võetakse PRIA büroodes büroodes vastu 18. detsembrini.

2008. aasta lõpuks on PRIA vahendusel toetatud maaelu ja -kultuuri, põllumajandust ja kalandust ligi ca 12 miljardi krooniga. Toetuste taotlemise tingimused on välja töötatud Euroopa Komisjoni ja EV Põllumajandusministeeriumi poolt, PRIA rakendab erinevaid toetusmeetmeid vastavalt erinevates õigusaktides sätestatud nõuetele. PRIA-l on õigus ja kohustus kontrollida, et toetuste saajad neid tingimusi täidaksid.