Käesoleva aasta algusest rangemaks muutunud nõuetest tulenevalt kontrollis Keskkonnainspektsiooni Harjumaa büroo Tallinnas ja Harjumaal tegutsevate jäätmejaamade lahtiolekuaegu ning vastuvõetavate jäätmeliikide nimekirju. Kõigis jäätmejaamades tuvastati puudusi. 

  • Jäätmed
  • 29. jaanuar 2016
  • Pildistas Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Alates käesoleva aasta 1. jaanuarist hakkasid jäätmejaamadele kehtima täiendavad nõuded lahtiolekuaegade suhtes, mis peavad tagama elanikkonnale võimaluse sorditud ja liigiti kogutud jäätmed sobival ajal üle anda vähemalt kolm korda nädalas, sealhulgas ühel puhkepäeval, kokku 24 tunni jooksul. 

Samuti pikenes jäätmejaamas vastuvõtmiseks kohustuslike jäätmete nimekiri. Nüüdsest peab jäätmejaamas saama ära anda jäätmetena paberit ja pappi, plasti, metalle, klaasi, biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid, bioloogiliselt mittelagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid, puitu, tekstiili, suurjäätmeid ning ohtlikke jäätmeid.

Mitmes kontrollitud jäätmejaamas ei olnud tagatud määruses nõutud lahtioleku aeg, samuti ilmnes vajakajäämisi vastuvõetavate jäätmeliikide osas.

„Jäätmete üleandmine peab olema inimestele võimalikult käepärane, siis saame loota, et jäätmed ei satu kusagile metsa alla või kraavipervele,“ märkis Keskkonnainspektsiooni Harjumaa büroo juhataja asetäitja Tarmo Tehva.

Samuti on eesmärgiks jäätmete ringlussevõtu edendamine, mille eelduseks on jäätmete sortimine ja liigiti kogumine jäätmetekitaja poolt. Seetõttu on oluline, et jäätmejaamas oleks võimalik liigiti ära anda küllalt laialdast jäätmete sortimenti.

„Kuna ükski 13 kontrollitud jäätmejaamast ei vastanud sajaprotsendiliselt kehtivatele nõuetele, koostasime jäätmejaamu omavatele omavalitsustele (kokku 9 omavalitsust) märgukirja, milles juhime tähelepanu muutunud seadusele ja vajadusele viia jäätmejaamade tegevus vastavusse seaduse nõuetega,“ ütles Tehva.

Kuivõrd jäätmejaamad rajanud kohalikud omavalitsused on tegelikult tublid võrreldes nendega, kellel need puuduvad, soovib Keskkonnainspektsioon juhtida märgukirjade abil omavalitsuste tähelepanu muutunud nõuetele. Ühtlasi ootab inspektsioon omavalitsustelt nende tegevus- ja ajakava, millal jäätmejaamad nõuetega vastavusse viiakse.

Täpsemalt kehtivatest nõuetest saab lugeda: Jäätmeseaduse § 36 lg 5 alusel kehtestatud keskkonnaministri määrusest nr 4 „Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise alused“.