24. jaanuaril tutvustas Eestimaa Looduse Fond (ELF) Riigikogu keskkonnakomisjonis ettepanekut algatada maapõue seaduse muudatus. Muudatuse sisuks oli põlevkivi kaevandamismahtude vähendamine 15 miljoni tonnini 2015. aastaks. Riigikogu keskkonnakomisjon ettepanekut ei toetanud.

Nii Riigikogus heaks kiidetud  põlevkivi riiklik arengukava 2008-2015 kui ka Valitsusliidu programm aastateks 2007-2011 näevad ette põlevkivi kaevandamismahtude piiramist  15 miljoni tonnini aastas, kuid valdkonda reguleerivas maapõueseaduses on jätkuvalt põlevkivi aastane kaevandamismäär 20 miljonit tonni.

Keskkonnakomisjonis ettepanekut tutvustanud ELFi juhatuse esimees Jüri-Ott Salm: ,,Teatavasti suurenevad keskkonnamõjud  - rikutud maastikud, CO2 heitmed, põhjaveetaseme alanemine, jäätmed  -  kaevandamismahtude suurenemisel. Riigikogus vastuvõetud üliolulist keskkonnakoormuse  piirangut  ignoreerides soodustatakse raiskava  majanduse jätkumist, mis on otseses vastuolus Euroopa Liidu energiapoliitika  põhimõtetega”.

Riigikogu keskkonnakomisjoni liikmed pidasid algatatud teemat oluliseks, kuid ettepanek  ei saanud hääletusel piisavalt toetust jaseadusemuudatust menetlusse ei suunatud.  ELF peab sellist tulemust pettumustvalmistavaks.

Hääletusel pooldasid otsust komisjoni liikmed Mart Jüssi, Mari-Ann Kelam, Mark Soosaar. Vastu olid: Erki Nool, Katrin Karisma-Krumm, Kalle Palling, Rain Rosimannus. Erapooletuks jäi Valeri Korb. Hääletamisel ei osalenud Rein Ratas.

Eelnevalt oli teatanud ka Keskkonnaministeerium, et ei toeta   maapõueseaduses sätestatud piirmäära muutmist enne vastavate  rakendusuuringute läbiviimist. Kaevandamismahtude piiramine oleks  andnud võimaluse olemasoleva maavara pikemaajaliseks kasutamiseks ja sellest lähtuva keskkonnakoormuse vähendamiseks või  hoidmiseks  vähemalt praegusel tasemel. Teatavasti on Eesti maailmas esikahekümne  seas CO2 heitmete koguste osas, arvestades emiteeritud CO2 hulka elaniku kohta.

Oluline osa sellest läheb just põlevkivi kasutamise  arvele. Samuti on kaevandamise piiramine ainus  võimalus peatada  kaevandamisest ja põlevkivi töötlemisest rikutud alade pidevat  laienemist.