Vabariigi Valitsus muutis Saare-, Viljandi-, Harju-, Järva-, Pärnu- ja Lääne-Virumaal kaitsealade, hoiualade ning parkide piire ja kaitsekordasid. Enamasti korrigeeriti olemasolevate kaitsealade piire ja täpsustati kaitse-eesmärke. Viljandimaal arvati kaitse alt välja kaitseväärtused kaotanud objektid.

„Iga kaitse-eeskirja puhul peame kõige olulisemaks seda, et see oleks kooskõlas piirkonnas reaalselt leiduvate loodusväärtustega. See tähendab seda, et me peame regulaarselt oma vanu kaitse-eeskirju üle vaatama ning veenduma nende ajakohasuses. Kus on loodusolud aastatega muutunud, sealseid eeskirju tuleb ka vastavalt korrigeerida,“ ütles keskkonnaminister Siim Kiisler Keskkonnaministeeriumi järjepideva kaitse-eeskirjade üle vaatamise protsessi kohta. „Loodusväärtuste ja liikide kaitse ei pea olema mitte üksnes tagatud, vaid ka igakülgselt põhjendatud,“ selgitas keskkonnaminister Kiisler.

Viljandimaal arvati kaitse alt välja Mulgi ja Viljandi vallas asuvad seitse parki ja puistut, millest viis on hävinud ja kaotanud oma loodusväärtuse. Ülejäänud kaks on kohalik omavalitsus soovinud võtta kohaliku kaitse alla.

Saaremaal asuva Kasti maastikukaitseala puhul täpsustati kaitse-eesmärke, korrigeeriti kaitseala piiri ning laiendati kaitstavat ala kõrvaloleva Kasti lahe hoiualaga. Muudatuse tingis eelkõige vajadus tagada rannikuelupaigatüüpide ja kaitstavate liikide kaitse ning rändel peatuvate linnuliikide soodne seisund. Moodustatav kaitseala hõlmab osaliselt Natura 2000 võrgustikku kuuluvaid Kasti lahe loodus- ja linnuala. Kaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta pärandkultuurmaastikku, rändel peatuvate linnuliikide elupaiku ja elustiku mitmekesisust, kaitsealuseid elupaigatüüpe (veealused liivamadalad, liivased ja mudased pagurannad, rannikulõukad, väikesaared ning laiud, rannaniidud, kadastikud, kuivad niidud lubjarikkal mullal, sinihelmikakooslused, liigirikkad madalsood ning puiskarjamaad) ning kaitsealuseid liike ja nende elupaiku. Kaitseala on tsoneeritud kogu ulatuses ühte piiranguvööndisse.

Saare maakonna kaitsealuste parkide, arboreetumi ja puistute piiride eelnõu heaks kiitmisega kinnitati maakonda jääva kaheksa pargi, ühe dendraariumi ja kahe puistu piiride korrigeerimine. Piiride muutmine oli vajalik, et rakendada kaitse-eeskirja kohast kaitsekorda pargialadel tervikuna. Arvesse võeti säilinud pargiarhitektuuri elemente ja põlispuid ning looduslikke tingimusi, mille tulemusel sai ajalooliselt kujunenud planeering ja väärtuslik puistu tervikuna kaitsealuse pargi koosseisu.

Prangli maastikukaitsealal muudeti olemasoleva maastikukaitseala kaitse-eesmärke ja kaitsekorda.  Muudatuse eesmärk on tagada Natura loodusala eesmärgiks olevate elupaigatüüpide ja merikotka elupaiga kaitse. Kaitseala asub Harju maakonnas Viimsi vallas Prangli ja Aksi saarel Idaotsa külas.

Kallukse maastikukaitseala kaitse-eeskirja puhul täpsustati ja ajakohastati olemasoleva maastikukaitseala kaitse-eesmärke, kaitsekorda ja välispiiri.  Senini kehtis alal 1998. aastal kinnitatud kaitse-eeskiri. Kaitseala kaitse-eesmärk on Kallukse mägede, loodus- ja pärandkultuurmaastiku, elustiku mitmekesisuse, sürjametsade, kaitsealuste liikide ning Linda-Neitsi ehk Lodikivi kaitse. Kaitseala on tsoneeritud kogu ulatuses ühte piiranguvööndisse.

Pärnumaal muudeti Valitsuse otsusega maakonna hoiualade kaitse alla võtmise määrust. Muudatuse tingis vajadus korrigeerida olukorda, kus alal kehtis 1991. aastast hoiuala ja vana kaitsekorraga alana topelt kaitse. Määrusega tunnistati kehtetuks vana kaitsekorraga ala. Olemasolevat hoiuala laiendatakse mere arvelt ja vähendatakse vähemväärtuslike metsade arvelt ning muudetakse kaitse-eesmärke. Hoiuala piiride korrigeerimine tagab väärtuslike elupaikade kaitse ning võimaldab kogu kooslust sobivalt majandada.

Pärast hoiuala välispiiri korrigeerimist on hoiuala pindala 64,8 hektarit. Senise hoiuala pindala oli 60,7 hektarit ja vana kaitsekorraga Metsapoolse botaanilis-zooloogilise kaitseala pindala oli 65,2 hektarit.

Järvamaal muudeti maakonna hoiualade kaitse alla võtmise määrust eesmärgiga korrigeerida Jalgsema, Määru ja Tudre hoiuala kaitse-eesmärke. Määrusest jäetakse välja elupaigatüübid, mida alal ei leidu ja lisatakse need, mis vajavad kaitset. Pärnu jõe hoiualaga liidetakse Pärnu jõe saare looduskaitsealana kaitse all olev Pärnu jõe saar ja korrigeeritakse alade piire.

Lisaks korrigeeritakse vastavalt põhikaardile kõigi seitsme Järva maakonnas asuva hoiuala piire. Hoiualade kogupindala on pärast Pärnu jõe saare Pärnu jõe hoiualaga liitmist ja hoiualade piiride korrigeerimist 290,7 hektarit. Hoiualad asuvad Järva maakonnas Järva ja Türi vallas ning Paide linnas.