Roo viljelusala on viimastel aastatel Soomes kiiresti kasvanud. Põletusaine omaduste ja õhulisuse tõttu sobib roog enamikele kateldele, eriti koospõletamiseks turbaga ja puuhakkega. Kevadel korjatav roog saadakse põletamise seisukohast kätte kuivana ja heas seisukorras. Roog on atmosfääri seisukohast hea põletusaine, sest seob vartes, lehtedes ja juurtes süsinikku enam kui põledes süsinikdioksiidi eraldab. Tootmise ja transportimise protsessi energiakulutus on umbes 6 – 8 % põletamisel vabanevast energiast.

Roo korjamise-,transpordi- kasutamise ketti arendades saab selle konkurentsivõimet parandada. Kogumaksumust silmas pidades on kõige kasulikum  roopallid otse põllult katlamajja toimetada.

Roo viljelusala on Soomes tänavu umbes 20 000 hektari. Soome Maa- ja metsamajandusemi-nisteerium on püstitanud eesmärgi viljelusala aastaks 2015 viiekordistada. See on saada üle 100 000 ha suuruselt pinnalt kütteainet, mis annab umbes 2,2 TWh energiat.

Hea seospõletusaine

Kasutamine eeldab siiski kütteainete head segamist kas tarne varasemas faasis või katlamaja vastuvõtu-ettevalmistamise tsoonis. Kui roogu põletatakse koos turbaga seospõletusainena ja tema osakaal on selles väike, siis tema niiskusest ja kloorkorrosioonist põhjustatud ohud hinnatakse vähesteks.

Roogu põletavaid katlamaju on Soomes umbes 30. Energia kogutoodang oli 2007.a. 60GWh. 2006. aastaga võrreldes oli toodangu kasv kahekordne. Tüüpiline roogu põletusainena kasutav katlamaja toodab nii elektrit kui sooja. Kolmandikul katlamajadest oli soojusvõimsus üle 200 MW, väikseimate võimsus oli alla 5 MW. Soomes hinnatakse ro põletamiseks sobivate katlamajade arvuks 100.

Allikas: www.vtt.fi