Täna. 1. juulil katsetatakse Eesti Energia Iru jäätmeenergiaplokis Saaremaal suletava Kudjape prügila sulgemistööde raames väljasorteeritud jäätmetest elektri ja sooja tootmist.

Eesti Maaülikoolil, Eesti Energial ja Saaremaa Prügilal on pikaajaline koostööleping, mille eesmärk on suletud prügilate taaskasutusvõimaluste leidmine ja neis peituva energeetilise ressursi ärakasutamine. Koostöölepingu ühe osana sorteeritakse Kudjape prügilast välja energia toomiseks sobivad jäätmed ning katsetatakse nende käitlemist vastavatud Iru Elektrijaama elektri ja soojuse koostootmisjaamas.

Kudjape prügila sulgemist rahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond ja selle raames sorteeritakse enne sulgemist läbi Saaremaa suurim, ca 4,2 hektaril laiuv segaolmejäätmete prügila.

Eesti Energia Iru Elektrijaama arendusjuht Urmo Heinam ütleb, et suletud prügilate põletamisel koostootmisjaamades täna veel ärilist väljundit ei nähta, küll aga pole välistatud, et see juhtub lähitulevikus: „Jäätmekäitluse üldise tendentsi kohaselt liigub kogu maailm järjest enam jäätmete ringlussevõtu ja taaskasutamise suunas. Tänasel päeval on olmemajapidamises tekkivate ja ladestatavate või masspõletuses kütusena kasutatavate jäätmete osakaal siiski suhteliselt suur ning Iru Elektrijaamal otseselt toormega probleeme pole.“

Heinami sõnul on jäätmevood tervikuna pidevalt vähenemas ja arvestades Eestis seni ladestatud jäätmete kogumahtu, on tegemist ulatusliku energeetilise ressursiga, mille kasutusvõimalustel on perspektiivikas silma peal hoida.

„Eesti Maaülikoolile on selliste strateegiliste partnerite nagu Eesti Energia kaasamine teadusuuringutesse hädavajalik, leidmaks meie töödele ka praktilist väljundit“, nendib Eesti Maaülikooli poolse meeskonna eestvedaja professor Mait Kriipsalu. „Tänase seadusandluse mõistes jäätmete elutsükli lõpetanud suletud prügilate taaskasutusse võtmine on oluline samm keskkonnahoiu tõstmisel“.

Täisvõimsusel töötades põletab Iru jäätmeplokk tunnis keskmiselt 27,5 tonni segaolmejäätmeid. Selline kogus jäätmeid tekib aastaga umbes 70 keskmises Eesti kodus. Keskmiselt külastab jäätmeplokki ligi 80 prügiautot päevas.

Iru jäätmeploki elektritoodang vastab umbes Paide linna ja selle lähiümbruse elektritarbimisele. Soojusenergiat edastab Iru jäätmeplokk Tallinna ja Maardu elanikele kaugküttevõrgu kaudu. Iru jäätmeploki osakaal piirkonna soojusturul on ligikaudu 20%.